GEBYR FOR BEHANDLING AV PRIVATE PLANFORSLAG - Behandling etter Plan- og bygningsloven:
 
1. Foreleggelse av planspørsmål (pbl. § 12-8 første ledd):
Framleggelse med politisk forhåndsvurdering.
Pris å betale: 12.000,00 kroner 
 
Oppstartmøte: 10.000 kroner
 
2. Detaljreguleringsplan: 
Fastsettelse av planprogram (pbl. §12-9 tredje ledd)
Pris å betale: 17.000,00 kroner
 
Behandling av planforslag (pbl. § 12-10):
2.1 Detaljregulering uten konsekvensutredning (pbl. § 12-3 andre ledd)
Planareal inntil 5 da - Pris å betale: 60.000,00 kroner
Planareal 5 - 10 da - Pris å betale: 75.000,00 kroner
Planareal 10 -15 da - Pris å betale: 90.000,00 kroner 
Planareal 15 - 20 da - Pris å betale:115.000,00 kroner
Planareal over 20 da, tillegg pr påbegynt da - Pris å betale:1 500,00 kroner
Innenfor områder for sentrumsformål og bybebyggelse i Hamar sentrum i kommuneplanen kommer et tillegg i behandlingsgebyret på 100 000,00 kroner 
 
Maks gebyr for reguleringsplanbehandling uten konsekvensutredning 280 000,00 kroner.
 
2.2 Detaljregulering med konsekvensutredning (pbl. § 12-3 tredje ledd)
Planareal inntil 10 da - Pris å betale: 110.000,00 kroner
Planareal 10-15 da - Pris å betale: 130.000,00 kroner
Planareal 15 - 20 da - Pris å betale: 140.000,00 kroner
Planareal over 20 da, tillegg pr påbegynt da - Pris å betale: 1 500,00 kroner
Innenfor områder for sentrumsformål og bybebyggelse i Hamar sentrum i kommuneplanen kommer et tillegg i behandlingsgebyret på 100 000,00 kroner 

Maks gebyr for reguleringsplanbehandling med konsekvensutredning 280.000,00 kroner.
 
2.3 Detaljregulering for eneboligtomter pålagt etter bestemmelsene i kommunedelplan for kulturminnner - Pris å betale: 6.000 kroner. 
 

3. Endring av reguleringsplan
Mindre endring (pbl. § 12 - 14 andre og tredje ledd) Pris å betale: 25.000,00 kroner.

Vesentlig endring utarbeides som ny plan med gebyrer i henhold til pk 2. (pbl. § 12 - 14 andre og tredje ledd). Gjelder også bebyggelsesplan (gammel planlov) som endres til detaljregulering. Dersom endringen er lite omfattende, men allikevel må behandles etter § 12 - 14 andre og tredje ledd, kan byplansjefen redusere gebyret, jfr. punkt 7 her.

4. Krav til innlevert planmateriale
Planforslag skal foreligge i digital form etter gjeldende sosiversjon for plandata ved første gangs behandling. For planmateriale som innleveres i annen standard eller på papir beregnes et gebyrtillegg på 50 % av gebyrsatsen i punkt 2.

Det beregnes ikke tillegg for arealer utover planområde på 20 daa.

5. Betalingsbestemmelser
Gebyret beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunkt komplett plan oversendes kommunen til behandling. Gebyret skal innbetales etter regning fra kommunen når planforslaget er behandlet etter pbl. §12-10 første ledd. Dersom hele eller deler av planforslaget forkastes, kan inntil 50 % av beløpet returneres. Byplansjefen fastsetter i slike tilfeller endelig beløp. 


6. Overskridelse av frister for private planforslag
Ved overskridelse av fristen etter plan- og bygningsloven § 12-11 første punktum (12 uker eller avtalt frist), skal kommunen tilbakebetale forslagsstiller 10 % av gebyret i saken for hver påbegynte uke fristen overskrides, maksimalt i 10 uker, jf § 8 i forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering.


7. Urimelig høyt gebyr
Byplansjefen kan inngå avtale om lavere gebyr når gebyr etter disse satsene blir urimelig høyt i forhold til planens innhold og ressursbruk til behandling.

8. Avslag
Det bergnes 50 % av opprinnelig gebyr hvis politikerne avslår saken eller at utbygger trekker saken.