Betalingen innkreves over 11 månder. Juli er betalingsfri.

  • 100 %   2890,-
  • 80 %      2600,-
  • 60 %      2020,-
  • 50 %      1730,-
  • 40 %      1450,-

Matpenger kommer i tillegg.
Det gis ikke søskenmoderasjon i SFO i Hamar

Ordning for redusert betaling

Foreldrebetalingen i SFO skal maksimalt utgjøre 6 % av husholdningens samlede dokumenterte personinntekt per barn for betaling av SFO-plass for elever på 1. - 4. trinn.

Med husholdningen mener vi ektefeller, registrerte partnere og samboere. Bor barnet fast hos begge foreldrene, skal prisen beregnes ut fra inntekten til den forelderen som barnet har sin folkeregistrerte adresse hos. 

Lenke til elektronisk søknadsskjema om redusert betaling er her.

Husk at man MÅ legge ved/ettersende siste skattemelding. Hamar kommune har foreløpig ikke tilgang til å hente opplysninger fra skattedirektoratet.


SFO for 5.-7. trinns elever med særskilte behov

Regjeringen har vedtatt å innføre gratis SFO for elever på 5.-7. trinn med særlige behov. Foresatte som ønsker dette SFO-tilbudet tar kontakt med rektor. 


Oppsigelse av SFO-plass

Dersom foresatte ønsker å si opp plassen, må plassen sies opp skriftlig til SFO- leder med 1 –en-  måneds varsel gjeldende fra den 1. eller 15. i måneden. Ved oppsigelse innlevert etter 1. april, må det betales for plassen ut juni.

Ubenyttet plass og plass som ikke er skriftlig oppsagt, må betales for.