Endring i SFO-priser fra høsten 2020

Hamar kommune endrer SFO-priser fra og med skoleåret 2020/2021. Endringene er vedtatt av Hamar kommunestyre og gjelder fra august 2020.

  • Pris for 100 % plass ved SFO øker med kr 40,- pr måned. Prisen for 100 % plass blir da kr 2790,- pr måned. Det er betaling for 11 mnd. med betalingsfri i juli.  

Kostnader for SFO-plass blir slik med den nye prisen fra august 2020: 

  • 100 %   2790,-
  • 80 %      2510,-
  • 60 %      1950,-
  • 50 %      1670,-
  • 40 %      1400,-

•    Søskenmoderasjon for SFO avvikles.
 

Ordning for redusert betaling

Foreldrebetalingen i SFO skal maksimalt utgjøre 6 % av husholdningens samlede dokumenterte personinntekt for betaling av SFO-plass for elever på 1. og 2. trinn.  

Med dagens pris i Hamar for en hel SFO-plass (kr. 2.790,-), vil en husholdning med samlet inntekt under kr. 511.500,- være berettiget redusert foreldrebetaling.

Med husholdningen mener vi ektefeller, registrerte partnere og samboere. Bor barnet fast hos begge foreldrene, skal prisen beregnes ut fra inntekten til den forelderen som barnet har sin folkeregistrerte adresse hos. 

Lenke til elektronisk søknadsskjema om redusert betaling er her.

Vedr. behanding av søknaden: Hamar kommune får tilgang til relevante skatteopplysninger fra siste skattemelding og behandler deretter søknaden. Denne ordningen er allerede i bruk for redusert betaling i barnehage. 


SFO for 5.-7. trinns elever med særskilte behov

Regjeringen har vedtatt å innføre gratis SFO for elever på 5.-7. trinn med særlige behov. Hamar kommune innfører dette fra skoleåret 2020/2021. Foresatte som ønsker dette SFO-tilbudet tar kontakt med rektor. 


Endring av SFO-plass

Det er mulig å endre oppholdstid i SFO frem til den 30. juni med virkning gjeldene fra 1.8. 2020.
 
Dersom foresatte ønsker å si opp plassen eller endre denne etter den 30. juni, må plassen sies opp skriftlig til SFO- leder med 1 –en-  måneds varsel gjeldende fra den 1. eller 15. i måneden. Ved oppsigelse innlevert etter 1. april, må det betales for plassen ut juni.

Ubenyttet plass og plass som ikke er skriftlig oppsagt, må betales.