Lovhjemmel: Plan- og bygningslovens § 33-1. Tid til nødvendig tilsyn inngår. Tilsyn finansieres med 10 % av gebyrinntekten. Event. tvangsmulkt og overtredelsesgebyr behandles særskilt. Definisjon av bruksareal er i henhold til NS 3940 hvor overbygd areal inngår.
 
1a. Boliger og fritidsboliger (tillatelse til tiltak): 

2a. Andre kategorier nybygg samt tilbygg, påbygg, underbygging, hovedombygging, betales etter bruksareal i hovedetasje.
  • Grunnbeløp - inntil 15 m²: 3 605 kroner
  • Areal 16 - 200 m² : 120 kroner pr. m²
  • Areal 201 - 600 m²: 103 kroner pr. m²
  • Areal over over 600 m²: 72 pr. m²

2b. For igangsettelse betales det gebyr pr. stk på 4 120 kroner

2c. Ved bruksendring og ombygging betales 75 % av satsene etter 2a, ved bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel i bolig betales 25% av satsen etter 2a, mem minimum grunnbeløpet i punkt 2a.
 
2d. Ved bruksendring uten ombygging betales 25% av satsene etter 2 a, minimum grunnbeløpet.

2e. Ved bruksendring til bolig betales pr. boenhet 25 % av satsene etter 2 a.

2f. Driftsbygninger, uisolerte lagerbygg og haller av duk eller folie med bruksareal inntil 1000 m2 maks 20.000 kroner
 
2g. Driftsbygninger, uisolerte lagerbygg og haller av duk eller folie med bruksareal over 1000 m2 maks 25.000 kroner
 
2h. Riving med avfallsplan min 3000 kroner, uten avfallssplan min 1100,00 kroner

3a. Arealuavhengige tiltak på bolig-fritids- og landbrukseiendom: Forstøtningsmurer, brønner, dammer og bassenger, midlertidige tiltak, fasadeendring, riving, bygningstekniske installasjoner (separate installasjoner eksklusiv ildsted/skorstein), stikkledninger, tilknytning til offentlig nett, mindre terrenginngrep, p-plasser og oljetanker: 2 369,00 kroner.

3b. Arealuavhengige tiltak på annen eiendom: Lednings- og kabelanlegg, støyskjerming, midlertidige tiltak, fasadeendring, riving, bygningstekniske installasjoner (separat søknad), større terrenginngrep, p-plasser, tankanlegg og skiltplaner: 8 137,00 kroner.
  • For enkeltskilt og reklameinnretninger betales det etter satsen under pkt. 3a.
3c. Skorstein og ildsteder:  815,00 kroner.

4a. Søknad om dispensasjon av prinsipiell karakter som avgjøres ved politisk behandling. Gjelder også deling:  15 000, 00 kroner.
 
4b.Søknad om dispensasjon som avgjøres ved administrativ behandling: 8 000,00 kroner.
 
5a. Søknad om deling av eiendom
  • For etablering av ny matrikkelenhet:  6 386,00 kroner
  • For søknader med flere matrikkelenheter betales det pr enhet fra og med nr 2: 50 % 
5b. Søknad om deling av eiendom
  • Arealoverføring, punktfeste, endring fra feste til selveiertomt:  2 987,00 kroner. Fra og med nr. 2 betales 50 %. (Eget gebyr for oppmålingsarbeider og kartprodukter).
6a. Ved avslag på søknad betales 50 % av satsene etter 2a, men min. grunnbeløp punkt 2a.                    
Det tilbakebetales ikke for beløp mindre enn grunnbeløpet i pkt 2a.                    
                     
6b.Ved søknad om endring av tillatelse, tilbaketrekking av ubehandlet søknad og ferdigattest/brukstillatelse og reviderte søknader som krever ny behandling betales 25 % satsene for gjeldende kontroll, men minimum                     
grunnbeløpet i pkt. 2a.

6 c. Ved mangelfull søknad, ved andre gangs utsendelse av brev/e-post vedr samme                    
 mangel, betales 1 000,00 kroner
                     
6 d. Ved pålegg betales  2 x grunnbeløpet etter pkt. 2a.                    
Benyttes overtredelsesgebyr, betales vanlig gebyr (iht SAK §16-1)
 
7. Søknad om godkjenning som selvbygger i tiltaksklasse 1
  • Personlig godkjenning (byggesaksforskriften § 6-8.):  4 635 kroner
8. Urimelig høyt gebyr: 
Hvis gebyret etter dette regulativ anses å bli urimelig høyt kan fagansvarlig fastsette et passende gebyr.

9. Betalingsbestemmelser: 
  • Gebyr beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunkt saken registreres, og betales til kommunekassa etter regningsoppgave fra kommunen. Gebyrene er fritatt for merverdiavgift.
 
FRIKJØPSORDNING
Frikjøp fra krav om bygging av parkeringsplasser. 
Regelverket er fastsatt i kommunestyresak 55/72 og formannskapsak 627/77. Avgiftsbeløpet reguleres hvert 3. år i samsvar med SSB's byggekostnadsindeks for blokker. 

Det betales pr.frikjøpt plass 176 500,00 kroner.