Lovhjemmel: Plan- og bygningslovens § 33-1. Tid til nødvendig tilsyn inngår. Tilsyn finansieres med 10 % av gebyrinntekten. Event. tvangsmulkt og overtredelsesgebyr behandles særskilt. Definisjon av bruksareal er i henhold til NS 3940 hvor overbygd areal inngår.
 
1. Boliger og fritidsboliger (tillatelse til tiltak): 

2a. Andre kategorier nybygg samt tilbygg, påbygg, underbygging, hovedombygging, betales etter bruksareal i hovedetasje.
  • Grunnbeløp - inntil 15 m²: 3 500 kroner
  • Areal 16 - 200 m² : 115 kroner pr. m²
  • Areal 201 - 600 m²: 100 kroner pr. m²
  • Areal over over 600 m²: 70 pr. m²

2b. For igangsettelse betales det gebyr pr. stk på 4 000 kroner

2c. Ved bruksendring og ombygging betales 50 % av satsene etter 2 a.
 
2d. Ved bruksendring uten ombygging betales 25% av satsene etter 2 a.

2e. Ved bruksendring til bolig betales pr. boenhet 25 % av satsene etter 2 a.

2f. Driftsbygninger, uisolerte lagerbygg og haller av duk eller folie med bruksareal inntil 1000 m2 maks 20.000 kroner
 
2g. Driftsbygninger, uisolerte lagerbygg og haller av duk eller folie med bruksareal over 1000 m2 maks 25.000 kroner
 
2h. Riving med avfallsplan min 3000 kroner, uten avfallssplan min 1100 kroner

3a. Arealuavhengige tiltak på bolig-fritids- og landbrukseiendom: Forstøtningsmurer, brønner, dammer og bassenger, midlertidige tiltak, fasadeendring, riving, bygningstekniske installasjoner (separate installasjoner eksklusiv ildsted/skorstein), stikkledninger, tilknytning til offentlig nett, mindre terrenginngrep, p-plasser og oljetanker: 2 300 kroner.

3b. Arealuavhengige tiltak på annen eiendom: Lednings- og kabelanlegg, støyskjerming, midlertidige tiltak, fasadeendring, riving, bygningstekniske installasjoner (separat søknad), større terrenginngrep, p-plasser, tankanlegg og skiltplaner: 7 900 kroner.
  • For enkeltskilt og reklameinnretninger betales det etter satsen under pkt. 3a.
3c. Skorstein og ildsteder:  790 kroner.

4a. Søknad om dispensasjon av prinsipiell karakter som avgjøres ved politisk behandling. Gjelder også deling:  12 800 kroner.
 
4b.Søknad om dispensasjon som avgjøres ved administrativ behandling: 6 900 kroner.
 
5a. Søknad om deling av eiendom
  • For etablering av ny matrikkelenhet:  6 200 kroner
  • For søknader med flere matrikkelenheter betales det pr enhet fra og med nr 2: 2 900 kroner
5b. Søknad om deling av eiendom
  • Arealoverføring, punktfeste, endring fra feste til selveiertomt:  2 900 kroner. Fra og med nr. 2 betales 50 %. (Eget gebyr for oppmålingsarbeider og kartprodukter).
6a. For kontroll med søknader som ikke kommer til utførelse, og ved avslag betales 50 % av satsene for gjeldende kontroll, men min. grunnbeløp i punkt 2a. Det gis ingen reduksjon for lokal og personlig ansvarsrett. Det tilbakebetales ikke for beløp mindre enn grunnbeløpet i pkt. 2a.
 
6b. Ved fornyelse av tidligere godkjent byggesøknad, tilbaketrekking av ubehandlet søknad og ferdigattest/brukstillatelse og reviderte søknader som krever ny behandling, betales 25 % satsene for gjeldende kontroll, men minimum grunnbeløpet i pkt. 2a.

Ved pålegg betales 2 x grunnbeløpet etter pkt. 2a. Benyttes overtredelsesgebyr, betales vanlig gebyr.
 
7. Søknad om godkjenning som selvbygger i tiltaksklasse 1
  • Personlig godkjenning (byggesaksforskriften § 6-8.):  4 500 kroner
8. Urimelig høyt gebyr: 
Hvis gebyret etter dette regulativ anses å bli urimelig høyt kan fagansvarlig fastsette et passende gebyr.

9. Betalingsbestemmelser: 
  • Gebyr beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunkt saken registreres, og betales til kommunekassa etter regningsoppgave fra kommunen. Gebyrene er fritatt for merverdiavgift.
 
FRIKJØPSORDNING
Frikjøp fra krav om bygging av parkeringsplasser. 
Regelverket er fastsatt i kommunestyresak 55/72 og formannskapsak 627/77. Avgiftsbeløpet reguleres hvert 3.år i samsvar med SSB's byggekostnadsindeks for blokker. 

Det betales pr. frikjøpt plass 163 000 kroner.