Lovhjemmel: Plan- og bygningslovens § 33-1. Tid til nødvendig tilsyn inngår. Tilsyn finansieres med 10 % av gebyrinntekten. Event. tvangsmulkt og overtredelsesgebyr behandles særskilt. Definisjon av bruksareal er i henhold til NS 3940 hvor overbygd areal inngår.
 
1. Boliger og fritidsboliger (tillatelse til tiltak): 

2 a. Andre kategorier nybygg samt tilbygg, påbygg, underbygging, hovedombygging, betales etter bruksareal i hovedetage.
 • Grunnbeløp - inntil 15 m²: 3 100,00 kroner
 • Areal 16 - 200 m² : 100,00 kroner pr. m²
 • Areal 201 - 600 m²: 90,00 kroner pr. m²
 • Areal over over 600 m²: 60,00 pr. m²

2 b. For igangsettelse betales det gebyr pr. stk på 3 450,00 kroner

2c. Ved bruksendring og ombygging betales 50 % av satsene etter 2 a.
 
2d. Ved bruksendring uten ombygging betales 25% av satsene etter 2 a.

2e. Ved bruksendring til bolig betales pr. boenhet 25 % av satsene etter 2 a.

2f. For driftsbygninger i landbruket betales etter satsene i 2a, men maks: 
 • for driftsbygninger med bruksareal inntil 1000 m2 maks. 20.000,00 kroner
 • for driftsbygninger med bruksareal over 1000 m2 maks.  25.000,00 kroner
 • Riving med avfallsplan min. kroner 3000,-, uten avfallsplan min. kroner 1100,-.

3a. Arealuavhengige tiltak på bolig-fritids- og landbrukseiendom: Forstøtningsmurer, brønner, dammer og bassenger, midlertidige tiltak, fasadeendring, riving, bygningstekniske installasjoner (separate installasjoner eksklusiv ildsted/skorstein), stikkledninger, tilknytning til offentlig nett, mindre terrenginngrep, p-plasser og oljetanker: 2 050,00 kroner.

3b. Arealuavhengige tiltak på annen eiendom: Lednings- og kabelanlegg, støyskjerming, midlertidige tiltak, fasadeendring, riving, bygningstekniske installasjoner (separat søknad), større terrenginngrep, p-plasser, tankanlegg og skiltplaner: 7 000,00 kroner.
 • For enkeltskilt og reklameinnretninger betales det etter satsen under pkt. 3a.
3c. Skorstein og ildsteder:  700,00 kroner.

4a. Søknad om dispensasjon av prinsipiell karakter som avgjøres ved politisk behandling. Gjelder også deling:  11 300,00 kroner.
 
4 b.Søknad om dispensasjon som avgjøres ved administrativ behandling: 6 100,00 kroner.
 
5a. Søknad om deling av eiendom
 • For etablering av ny matrikkelenhet:  5 500,00 kroner
 • For søknader med flere matrikkelenheter betales det pr enhet fra og med nr 2: 2 550,00 kroner
5 b. Søknad om deling av eiendom
 • Arealoverføring, punktfeste, endring fra feste til selveiertomt:  2 350,00 kroner (Eget gebyr for oppmålingsarbeider og kartprodukter).
6 a. For kontroll med søknader som ikke kommer til utførelse, og ved avslag betales 50 % av satsene for gjeldende kontroll, men min. grunnbeløp i punkt 2a. Det gis ingen reduksjon for lokal og personlig ansvarsrett.
 
6 b.Ved fornyelse av tidligere godkjent byggesøknad, tilbaketrekking av ubehandlet søknad og ferdigattest/brukstillatelse og reviderte søknader som krever ny behandling, betales 25 % satsene for gjeldende kontroll, men minimum grunnbeløpet i pkt. 2a.

6 c. Sentrum.
Ved bruksendring og oppførelse av nybygg/tilbygg/påbygg i kvartalstrukturen betales 50 % av gebyrene etter punkt 1 og 2 a.
 
6 d. Ved pålegg betales 2 x grunnbeløpet etter pkt. 2a. Benyttes overtredelsesgebyr, betales vanlig gebyr.
 
7. Søknad om godkjenning som selvbygger i tiltaksklasse 1
 • Personlig godkjenning (byggesaksforskriften § 6-8.):  4 000,00 kroner
8. Urimelig høyt gebyr: 
Hvis gebyret etter dette regulativ anses å bli urimelig høyt kan fagansvarlig fastsette et passende gebyr.

9. Betalingsbestemmelser: 
 • Gebyr beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunkt saken registreres, og betales til kommunekassa etter regningsoppgave fra kommunen. Gebyrene er fritatt for merverdiavgift.