Samlet saksframstilling med vedtak, plankart, bestemmelser og beskrivelse er tilgjengelig fra kommunens PlanDialog.

Ved henvendelse til Arealplanavdelingen kan du også få se sakens dokumenter og få veiledning hvis du ønsker det. Saksbehandler er Kari Nilssen, telefon 62563043, e-post kari.nilssen@hamar.kommune.no

Kommunestyrets vedtak kan påklages i følge plan- og bygningslovens § 1-9, jfr. forvaltningslovens kap. VI, innen 3 uker. Klagen sendes Hamar kommune, Arealplan, Boks 4063, 2306 Hamar eller til postmottak@hamar.kommune.no

Krav om erstatning for tap etter plan- og bygningslovens  § 15-3 eller innløsning etter § 15-2, må være framsatt overfor Hamar kommune innen 3 år.  

Detaljreguleringsplan for Ingeberg øvre, Skogsrud og Jevne