Plandokumentene kan sees på kommunens internettside  www.hamar.kommune.no/offentligettersyn
eller på kommunens digitale PlanDialog der du har mulighet å komme med dine merknader.

Plandokumentene kan også sees i :

  • Hamar rådhus, servicekontoret
  • Hamar bibliotek, avd. Kulturhuset
  • Hamar bibliotek, avd, Vang.

Eventuelle merknader kan sendes på følgende måter:

  • Hamar kommune, arealplanavdelingen, postboks 4063, 2306 Hamar
  • På e-post til postmottak@hamar.kommune.no
  • Via Plandialog (se adresse over)

Frist for å sende merknader er: 10.5.2014

Eventuelle spørsmål kan rettes til :  ingvill.sveen@hamar.kommune.no  eller på tlf 62563047

Plankart