Samlet saksframlegg med vedtak, plankart, bestemmelser og planbeskrivelse er tilgjengelig fra kommunens PlanDialog  eller fra www.hamar.kommune.no/vedtatteplaner  med lenke til PlanDialog.

Vedtaket kan påklages til Departementet. Eventuell klage på vedtaket må fremsettes innen 4 – fire – uker fra kunngjøring. Klage sendes elektronisk til  postmottak@hamar.kommune.no eller skriftlig til Hamar kommune, Arealplanavdelingen, Postboks 4063, 2306 Hamar.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må framsettes overfor kommunen innen 3 – tre – år fra kunngjøring.

Eventuelle spørsmål om planen kan rettes til kommunens saksbehandler, per.johansen@hamar.kommune.no , eller på tlf 62563048

Plankart