Formålet med planen er å tilrettelegge for oppføring av mellombygg i en etasje med torg på toppen.

Vi gjør oppmerksom på at vedtatt plan kun omfatter mellombygg til høyblokk, ikke selve høyblokka. Reguleringsplanforslaget som ble sendt ut på offentlige ettersyn omfattet både høyblokk og mellombygg til høyblokk. Sluttbehandling av plan for høyblokk kan påregnes i løpet av 2014.

Av saksfremstilling til kommunestyret vil det fremgå hvordan innkomne uttalelser har vært vurdert og hvilken betydning disse er tillagt. Plandokumentene består av reguleringsplan (arealplankart med bestemmelser) og planbeskrivelsen. En vedtatt reguleringsplan fastsetter framtidig arealbruk og er juridisk bindende for nye tiltak, utvidelse av eksisterende tiltak og bruksendringer. Planbeskrivelsen er ikke juridisk bindende.

Planvedtak med saksdokumenter oversendes på forespørsel eller kan sees på kommunens Plandialog

Vedtaket kan påklages etter plan- og bygningslovens § 1-9, i henhold til forvaltningslovens kap. VI. Eventuell klage på vedtaket må framsettes innen 31.01.2014.

Krav om erstatning for tap etter plan- og bygningslovens § 15-3 eller innløsning etter § 15-2, må være framsatt overfor Hamar kommune innen 3 år.

Krav eller klage rettes til:

Saksbehandler er Tor Harald Tusvik, tlf. 62 56 30 45.

Illustrasjon