• Forside NæringsplanDette er tredje versjon av Strategisk næringsplan for Hamar. Første versjon, tilbake til begynnelsen av 2000-tallet, var felles for Hamar og Stange kommuner. 
  • Alle tre næringsplanene har vært opptatt av å ha et faglig, faktabasert grunnlag.
  • Østlandsforskning har bidratt med solid faktagrunnlag til denne næringsplanen som ved forrige revidering, mens Agenda Utredning og Utvikling bisto i første runde.

Strategisk næringsplan for Hamar 2015-2025 

Næringsplanen er bevisst Hamar kommunes rolle i et regionalt perspektiv. Hamar er en næringsmessig del av Hamarregionen. Store og viktige saker står foran oss, som dobbeltsporet jernbane, firefelts E6, riksvei 25, kommunereform og lokalisering av både offentlige og private virksomheter.

Dette fordrer et nært og godt samarbeid kommunene imellom. Næringslivet, og ofte tilflyttede innbyggere, er i mindre grad opptatt av kommunegrenser. For å øke attraktiviteten er det på sikt viktig at man evner å få til velfungerende og relevante næringsområder med god struktur. 


Politikken er tydeliggjort gjennom åtte satsingsområder (pilarer): 

  • Økt befolknings- og næringslivsvekst gjennom utflytting fra (som et alternativ til) Oslo-området
  • Hurtigere kommunikasjoner til og fra hovedstadsområdet og Gardermoen 
  • Utvikling som innlandshovedstad og regionsenter 
  • Urbanisering og fortetting av Hamar sentrum 
  • Utvikling av næringsklynger og etablererkulturer, herunder landbruk og landbruksrelatert næring 
  • Videreutvikling av Hamar som utdanningssenter og studentby 
  • Utvikling av en dynamisk og utadrettet kommune 
  • Kultur

Som bakgrunnsmateriale for strategisk næringsplan, ble Østlandsforskning engasjert for å utarbeide et grunnlag for slik evaluering.

Last ned rapporten fra Østlandsforskning her.