HJEMMETJENSTEN: Bente Børresen og Trine Myrvold Haugseth er to av de som jobber for riktig medisinbruk i Hamar kommune.På landsbasis er det startet opp en kampanje som kalles "I trygge hender". Hensikten med denne kampanjen er å redusere pasientskader og forbedre pasientsikkerheten i Norge.

- Dette med rett medisinering er en utfordring for hele helse-Norge, sier Trine Myrvold Haugseth og kollega Bente Børresen. (bildet) 

Hamar går foran
I Hamar gjennomføres kampanjen i regi av Utviklingssenteret for hjemmetjenester, og erfaringer fra arbeidet som gjøres i Hamar, skal spres til de andre kommunene i fylket.

Hittil har kampanjen omfattet 60 pasienter, fordelt på de tre omsorgsdistriktene i Hamar. I løpet av høsten utvides arbeidet til å gjelde alle over 65 år som bruker mer enn 4 medikamenter, og som mottar hjemmetjenester minst fem ganger i uka.  

Parallelt jobbes det også ved Utviklingssenter for sykehjem, der erfaringer fra Moen sykehjem i Elverum skal spres til andre sykehjem i Elverum, Stange og deretter til de andre sykehjemmene i fylket.

Kvalitetsarbeid
- Kampanjen handler om å øke kvaliteten på legemiddelhåndtering i hjemmetjenesten. Vi skal gjennom økt fokus på medisinering løfte oss faglig, og vi som er "rundt" hver pasient, skal snakke mer sammen og kvalitetssikre det vi gjør, sier Trine Myrvold Haugseth ved Utviklingssenter for hjemmetjenester.  

Hun opplyser at hjemmetjenesten sikrer at legemiddellisten, altså de legemidlene som skal tas, er samstemt mellom pasienten, hjemmetjenesten og fastlegen. De kartlegger også om pasienten tar naturmidler eller andre legemidler uten resept. Dernest er det en gjennomgang av legemidlene, for å sikre at disse preparatene er nødvendige, at de er riktige i forhold til diagnosen, og at de kan tas sammen.

De hjelper også pasienten med gode rutiner, slik at medisinene tas på riktig måte.

SAMARBEID: Fastlegen, farmasøyten og sykepleierne i hjemmetjenesten samarbeider.Bredt faglig samarbeid
Fokuset på riktig bruk av legemidler er godt faglig forankret i Hamar. Fastlegekontorene er med, og lege Lars Wefring sitter som representant for fastlegene i prosjektgruppa. Der er også farmasøyt Arild Otto Pedersen, i tillegg til sykepleiere i hjemmetjenesten.  

- Vi ønsker alle å forbedre oss. Det gjøres mye godt arbeid, og det er vi stolte av, sier Trine Myrvold Haugseth.

Fakta om "I trygge hender" nasjonalt:

  • "I trygge hender" gjennomføres i spesialist- og primærhelsetjenesten på oppdrag fra Helse- og omsorgsministeren.
  • Kampanjen har tre hovedmål: Redusere pasientskader, bygge varige strukturer for pasientsikkerhet og forbedre pasientsikkerhetskulturen i helsetjenesten.
  • Kampanjens styringsgruppe har vedtatt at pasientskader som kan forebygges skal reduseres med 20 % innen utgangen av 2013, og  med 50% i løpet av fem år.
  • De har også vedtatt at 25 % av kommunehelsetjenesten skal være aktivt involvert i kampanjen og ha implementert ett eller flere av tiltakene innen utgangen av 2013.