Planen gir ikke mulighet for utvidelse av kjøpesenter, men åpner for etablering av forretninger med store varegrupper, kontorer og tjenesteyting, parkering, samt nye boliger på taket til kjøpesenteret og kvartalslekeplass i området mot Vognvegen.

Av saksfremstilling til kommunestyret framgår det hvordan innkomne uttalelser har vært vurdert og hvilken betydning disse er tillagt. Plandokumentene består av reguleringsplan (arealplankart med bestemmelser) og planbeskrivelsen. Planen fastsetter framtidig arealbruk og er juridisk bindende for nye tiltak, utvidelse av eksisterende tiltak og bruksendringer.

Planvedtak med saksdokumenter kan sees på kommunens digitale PlanDialog

Vedtaket kan påklages etter plan- og bygningslovens § 1-9, i henhold til forvaltningslovens kap. VI. Eventuell klage på vedtaket må framsettes innen 3 uker.

Krav om erstatning for tap etter plan- og bygningslovens § 15-3 eller innløsning etter § 15-2, må være framsatt overfor Hamar kommune innen 3 år.

Krav eller klage rettes til:

Dokumentene kan oversendes på forespørsel.

Saksbehandler er tone.wabakken@hamar.kommune.no  tlf. 62  56 30 42.

Perspektiv