Formålet med planforslaget er å utvikle området til et attraktivt bykvartal med ca. 29 000 m² BRA ny bygningsmasse fordelt på fire hovedvolumer, hvorav et høyhus på 16 etasjer, og med et felles uteoppholdsareal/torg i det sentrale gårdsrommet. Høyhuset planlegges oppført som hotell- og/eller boligbygg. Øvrig bebyggelse reguleres til forretning, kontor, bevertning, parkeringsanlegg, offentlig- og privat tjenesteyting. Bebyggelsen skal gi liv til Vangsvegen på gateplan og skal definere gatene på en tydelig måte.

Av saksfremstilling til kommunestyret fremgår det hvordan innkomne uttalelser har vært vurdert og hvilken betydning disse er tillagt. Plandokumentene består av reguleringsplan (arealplankart med bestemmelser) og planbeskrivelsen. En vedtatt reguleringsplan fastsetter framtidig arealbruk og er juridisk bindende for nye tiltak, utvidelse av eksisterende tiltak og bruksendringer.                                                                                                                                         

Planvedtak med saksdokumenter kan sees på kommunens Plandialog

Vedtaket kan påklages etter plan- og bygningslovens § 1-9, i henhold til forvaltningslovens kap. VI. Eventuell klage på vedtaket må framsettes innen 3 uker.

Krav om erstatning for tap etter plan- og bygningslovens § 15-3 eller innløsning etter § 15-2, må være framsatt overfor Hamar kommune innen 3 år.

Planvedtak med saksdokumenter kan oversendes på forespørsel.

Krav eller klage rettes til:

Aksenometri