Samlet saksframstilling med vedtak, plankart, bestemmelser og planbeskrivelse er tilgjengelig fra kommunens PlanDialog eller fra www.hamar.kommune.no/vedtatteplaner med lenke til PlanDialog.

Vedtak kan påklages i følge plan-og bygningsloven § 1-9, jf. forvaltningslovens kap.VI. Eventuell klage må fremsettes skriftlig ovenfor kommunen innen 3 -tre- uker etter kunngjøring.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter plan-og bygningslovens §§ 15.2 og 15.3 må fremsettes ovenfor kommunen innen 3 - tre- år fra kunngjøring.

Klage sendes elektronisk til:
postmottak@hamar.kommune.no

eller skriftlig til:
Hamar kommune,
Arealplanavdelingen,
Postboks 4063, 2306 Hamar.

Planvedtak med saksdokumenter kan oversendes på forespørsel.

Eventuelle spørsmål om planen kan rettes til kommunens saksbehandler ingvill.sveen@hamar.kommune.no tlf 62563047