Reidun Hov gløder for god omsorg av alvorlig syke og forsker nå på pasientenes situasjon. Reidun Hov ved ”Utviklingssenter for hjemmetjenester” er i gang med en omfattende kartlegging innen lindrende omsorg i Hamar. 
 
Mye godt arbeid i Hamar
Det gjøres mye innen lindrende omsorg i Hamar. Det er opprettet en egen Lindrende enhet på Prestrud, kommunen har egen kreftkoordinator, kreftsykepleiere, lindrende arbeidslag og personale som er utdannet for å ivareta pasienters åndelige, eksistensielle behov. 
 
- Det viktigste med forskningsarbeidet vi nå er i gang med, er å finne ut hvor trygge pasientene føler seg på den hjelpa som gis av hjemmetjenesten, men også pårørendes trygghet er viktig å få greie på, sier Reidun Hov.
 
60 + 60 personer
Forskningen i Hamar har fått økonomisk støtte fra Regionalt Forskningsfond, Innlandet. Sammen med Bente Bjørsland fra Høgskolen i Hedmark, reiser Reidun rundt med spørreskjemaer til pasienter og pårørende i Hamar. Totalt skal 60 alvorlig syke og 60 pårørende spørres, men de deltar bare hvis de selv har samtykket til det. 
 
Det er inngått samarbeidsavtale med Høgskolen i Hedmark. Andre samarbeidspartnere er blant andre Universitetet i Karlstad, Sanderud sykehus, Kreftforeningen og Hospice Sangen i Hamar. 
 
Omfattende arbeid
Forskningsarbeidet tar tid. Fra en halv time til en og en halv time per person vil det ta å fylle ut spørreskjemaet. De første spørres i disse dager, de siste i løpet av vinteren.

- Det er viktig for oss at alle får tid til å svare skikkelig. Det er noen som ikke orker alle spørsmålene på en gang. Hvis nødvendig reiser vi flere ganger til samme person. De slipper uansett å skrive selv, sier Reidun Hov, og viser fram plansjer der de kan peke for å avgi svar.

Noen av spørsmålene
Spørreskjemaet går på alt fra den medisinske oppfølgingen til symptomlindring, personlige behov for mat, hygiene, tilsyn, nærhet, respekt, tilgang på hjelp, kontinuitet med mer. 

- Hensikten er å kartlegge om det er noe som kan gjøres bedre. I forhold til de alvorlig sykes trygghet på hjemmetjenesten, er det gjort lite forskning fra før, sier hun.
 
Kompetanseutvikling
Reidun Hov opplyser at Helsedirektoratet har bevilget midler til kompetansetiltak i pårørendearbeid, som skal gis til alt personell som jobber med lindrende omsorg i kommunen. Planen er at de som ønsker det kan ta eksamen og får høgskolepoeng for slik kompetanseutvikling. Det kan vise seg å være behov for ytterligere tiltak når forskningsresultatene foreligger. Det er med andre ord ikke bare tenkt på kartlegging, det skal også resultere i endringer og forbedringer der det er nødvendig og mulig. 
 
- I framtida ligger det også tanker om Støttegrupper for pårørende og en frivillig-pool, som kan avlaste de pårørende. Dersom vi skal få til dette arbeidet, vil vi søke om ytterligere støtte fra Helsedirektoratet sier Reidun Hov. Erfaringene fra Hamar skal selvsagt også spres til andre.         

Les mer om: