Stine Hellebergshaugen jobber med forebyggende tilbud til eldre i Hamar.Stine Hellebergshaugen er ansatt i et 3-årig prosjekt i Hamar kommune, for å se om de forebyggende hjemmebesøkene i kommunen kan endres eller styrkes. 
 
Fått midler
Frem til i 2012 ble alle 77-åringer tilbudt individuelle forebyggende hjemmebesøk i regi av Helsestasjonen for eldre. Dette tilbudet hadde da vært uforandret i mange år. Hamar kommune søkte om og fikk prosjektmidler fra Helsedirektoratet, slik at den gamle modellen kunne evalueres og ny modell utvikles.
 
Ny modell
Den nye modellen baserer seg på et gruppetilbud der alle 77-åringer blir invitert til en informasjonsdag, og videre får de tilbud om et kurs over seks ganger som heter ”Lyst på Livet”. Her jobber de eldre med ulike temaer som er aktuelle for å ta vare på egen helse, både fysisk og psykisk. I følge forskning har et gruppebasert tilbud hvor de eldre møtes flere ganger, større innvirkning på helse enn et enkelt individuelt hjemmebesøk.
 
Det er også etablert samarbeid med fastlegene for å synliggjøre Helsestasjon for eldre bedre. Fastlegene oppfordres til å henvise pasienter i en sårbar situasjon, slik at tiltak kan iverksettes med det mål å kunne bo hjemme lengst mulig. De sårbare gruppene som Helsestasjonen har mulighet til å følge opp pr. i dag er ensomme, lett deprimerte, de med falltendens og de som har mistet ektefelle/livspartner.
 
De eldre kan også selv ta kontakt med Helsestasjonen og pårørende og annet helsepersonell oppfordres til å ta kontakt ved behov.
 
Den nye modellen ble først kjørt i et pilotår og satt i verk (etter evaluering) fra 2014.
 
Mange eldre
Antall personer over 80 år i Norge kommer til å øke til 320.000 i år 2030, og i år 2050 vil det være over 500.000 eldre over 80 år i landet vårt. I Hamar vil gruppa mellom 67 og79 år stige fra ca 3250 i år til ca 4.500 i år 2025. Med flere eldre, vil behovet for helse- og omsorgstjenester øke.  Samtidig blir det færre personer i yrkesaktiv alder som kan utføre de tjenestene som trengs.
 
For å kunne møte disse fremtidige helseutfordringene, er det derfor et stort behov for forebygging, slik at sykdomsutviklingen kan hindres eller utsettes. Å bremse/snu en negativ utvikling og stimulere til økt mestring og bedre helse, blir veldig viktig.
  
Flere på laget
Prosjektet  med forebygging for eldre i Hamar er et samarbeid mellom Hamar, Gjøvik og Skjåk kommune, samt Utviklingssenter for hjemmetjenester i Hedmark og Oppland og Utviklingssenter for sykehjem i Oppland(prosjekteier). Senter for omsorgsforskning på Gjøvik skal bistå i evalueringsprosessen. 
 
Et viktig mål i prosjektet er etter hvert å spre kunnskap og kompetanse om forebyggende arbeid blant eldre til andre.

Du kan lese mer om prosjektet her.