Vedtak og plandokumentene kan ses her:  http://innsyn.hamar.kommune.no/motedag?offmoteid=220511

Kommunedelplanen gir muligheter for en utbygging av boliger på Hjellum mellom dagens sentrumsbebyggelse og Lovisenberg skole. Det er opp til grunneier når og om denne muligheten skal benyttes, og det er krav om detaljreguleringsplan før en utbygging kan starte. Planen legger også opp til noe fortetting i sentrum, bevaring av stasjonsbygget på Hjellum stasjon og bedrede gang-/sykkelforbindelser mot Hamar.

Den politiske behandlingen i kommunestyret avstedkom både noen betenkeligheter med å omdisponere dyrket mark til boligutbygging og en honnør til innbyggerne på Hjellum for det engasjementet som har kommet fram gjennom arbeidet med stedsutvikling over noen år.

Vedtak av kommunedelplan kan ikke påklages, jf. plan og bygningsloven § 11-15.

NB: Hjemmelshenvisning i planvedtaket er feil, riktig henvisning for vedtaket er plan- og bygningsloven § 11-15.

 

Hjellumbanner