Reguleringsplan for Heggvin avfall og gjenvinning var på offentlig høring fra 2. august til 20. september 2014. Planen legger til rette for en utvidelse av Heggvin avfallsanlegg, slik at HIAS får økt kapasitet til mottak av avfall og kan ta imot noen nye avfallstyper. Kommunen fikk tilbakemeldinger om at planbestemmelsene var uklare. Etter høringen er forslaget til planbestemmelser justert. Justeringene er slik at vi ønsker å gi mulighet for nye innspill gjennom en ny begrenset høring.

Farlig avfall

Bestemmelsene er nå tydeligere på at det kan tillates mottak av farlig avfall på deler av området. Farlig avfall inneholder helse- og miljøfarlige stoffer, og må håndteres riktig, slik at miljøgifter ikke skal spres og hoper seg opp i naturen. Klassifisering av stoffer som farlig avfall eller ikke-farlig avfall er i stadig endring og blir strengere. Stoffer som ikke er klassifisert i dag, kan bli det i fremtiden. Det har vært et mål at reguleringsplanen, som gir rammene for driften på Heggvin, skal være robust og ikke må endres om få år, selv om definisjonene av ulike typer avfall endres.

Avfall fra byggeplasser i form av forurenset masse er i kraftig vekst. En av de avfallstypene som HIAS ønsker å deponere på Heggvin er alunskifer, som kom inn i lovgivningen i 2012 med krav om å deponeres forsvarlig. Alunskifermasser kan være farlig avfall eller ikke-farlig avfall (kontrolleres ved målinger).

Selv om reguleringsbestemmelsene åpner for mottak av farlig avfall på Heggvin, kreves det fortsatt tillatelse av forurensningsmyndigheten før det evt. kan tillates mottak av farlig avfall.

Plandokumenter

Planbestemmelsene vil bli supplert med konkrete krav til påslipp av sigevann til kommunalt avløpsnett, etter nærmere bistand og vurdering fra ekstern konsulent. Det er også under vurdering, med bistand fra veterinærfaglig miljø, om planen ivaretar hensyn til minkfarm i området på en god nok måte. Planbestemmelsene kan bli justert før sluttbehandling på disse punktene.

Plandokumentene er lagt ut på servicekontoret på Hamar Rådhus og på Hamar bibliotek, avdeling kulturhuset og avdeling Vang fra 15. november.

Innsending av supplerende uttalelse

Om man har sendt innspill ved første høringsrunde og ikke har noe å tilføye er det ikke nødvendig å sende nytt innspill.

Evt supplerende innspill sendes på en av følgende måter:

Uttalefrist er 6. desember 2014.