Se nærmere informasjon på Jernbaneverkets nettsider

InterCity-strekningen fra Oslo til Hamar skal være ferdig utbygd med dobbeltspor innen 2024 i henhold til Nasjonal transportplan. Nå starter Jernbaneverkets planarbeid etter plan- og bygningsloven, der første fase er planprogrammet. Planprogrammet skal avklare hvilke alternative korridorer som skal utredes, hvilke tema som skal konsekvensutredes og med hvilke metoder, framdrift for planarbeidet og hvordan prosessen skal legges opp med fokus på medvirkning. Kommunene er planmyndighet og skal fastsette planprogrammet etter offentlig høring.

Hamar kommune vil etablere et eget infohjørne i 1. etg på Torghjørnet i høringsperioden. Infohjørnet vil være bemannet til faste tider som annonseres nærmere. Mandag 15. desember vil Jernbaneverket stille med sine prosjektledere på infohjørnet fra kl 14 til kl 18.

Kontaktperson i kommunen er Tone Wabakken, tlf 62 54 30 42 tone.wabakken@hamar.kommune.no . Se for øvrig Jernbaneverkets nettsider over med tanke på informasjon om høringen av planprogrammet og kontaktpersoner i Jernbaneverket.