Rettsgebyr pr. 01.01.2016: kr. 1 025,00
Gebyr for utleggsbegjæring = Rettsgebyret * 1,85.

NB! Ved ikke innfridd betaling for opphold i barnehage og/eller SFO med 2 måneder, kan alle plasser sies
opp fra kommunens side med umiddelbar virkning.

Det tas ikke betaling for kopier og elektronisk oversendelse som faller under kommunens opplysningsplikt
knyttet til lovverk. Nye satser for forsinkelsesrente samt gebyrer avhengig av rettsgebyret, legges inn når
nytt rettsgebyr foreligger.

Rådmannen gis fullmakt til å justere prisingen når resultatet vil virke urimelig.