Plan for barnevernet 2015-2018 ble vedtatt i kommunestyret 17.12.14.

Barnevernets ansvar og oppgaver er regulert av barnevernloven. Barnevernloven gjelder alle barn som oppholder seg i Norge uavhengig av statsborgerskap, oppholdsstatus eller bakgrunn. Barnevernet skal gi hjelp til barn som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling. Hjelpen kan gis i form av frivillige hjelpetiltak, eller som omsorgstiltak ved plassering i fosterhjem eller institusjon. Ansvaret på barnevernområdet er delt mellom staten og kommunene.

Les hele barnevernsplanen her
(Ønskes grunnlagsdokumentet for planen, ta kontakt med kommunens administrasjon.)

Satsingsområder og delmål for barnevernet i Hamar 2015-2018: (utdrag fra planen)

 • Barn og familier skal få hjelp som virker
  · Undersøkelser og meldinger skal gjennomføres innen lovpålagt frist
  · Tiltak skal være tilpasset barnets og familiens behov

   
 • Barn og familier skal møte tjenester som er helhetlig og samordnet
  · Barn og familier med behov for sammensatte tiltak skal møte et koordinert tjenestetilbud
  · Barn og unge med tiltak fra barnevernet skal ha et godt og tilpasset opplæringstilbud
   
 • Barnevernet skal sørge for likeverdige tjenester
  · Barnevernets tjenestetilbud skal være tilpasset mangfoldet i befolkningen
   
 • Plasserte barn og unge skal sikres stabilitet og kontinuitet
  · Alle barn og unge i fosterhjem og på institusjon skal ha tilsyn og oppfølging etter lovens krav
   
 • Barn og familier skal bli involvert og ha innflytelse
  · Brukernes erfaringer og ressurser i egne nettverk skal vektlegges
   
 • Barnevernets ressurser skal utnyttes godt
  · Barnevernets organisering skal avspeile tjenestebehovet
  · Systematisk utøvelse av strategisk og daglig fagledelse