Hva er samordnet opptak? 
Et samordnet opptak innebærer at samtlige godkjente barnehager i Hamar er med i hovedopptaket som skjer i perioden 1. mars - barnehagestart. Den praktiske ordningen er slik at alle søknader sendes til kommunen via barnehageportalen, hvor de blir registrert og besvart med "søknad mottatt" per e-post/SMS.

Den største fordelen med samordnet opptak ligger i at styrerne gjør seg kjent med hva slags behov foreldrene har, og også hva de andre barnehagene kan tilby av plasser. Med et samordnet opptak kan søknadene bli vurdert i forhold til hverandre og i forhold til kapasiteten, slik at man kan finne en plass så nær opp til foreldrenes ønsker som mulig.

Er det lurt å søke på mer enn en plass?
Foreldre har anledning til å prioritere fire - 4 - barnehager i sin søknad, og ja, det er lurt å gjøre dette. Det viser seg at enkelte barnehager mottar svært mange søknader, mens andre mottar få. Det er dermed lettere å få ett av ønskene oppfylt når man prioriterer flere.  Målet er at flest mulig skal få sitt 1. eller 2. alternativ. Hvis man kun setter opp ett alternativ, vil man ikke bli vurdert i andre barnehager og dermed også miste muligheten til bli vurdert på lik linje med andre søkere. Lenke til søknadsportalen.
Hvem har hovedansvar for opptaket?
Søknaden vurderes av den/de barnehagene man har søkt plass i, men det er kommunens barnehagemyndighet som har det overordnede ansvaret for koordinering av opptaket. Det holdes et nødvendig antall koordineringsmøter underveis. Dette er spesielt viktig i forhold til barn som av en eller annen grunn må sikres plass i barnehage.
Får alle en barnehageplass? 
Dekningsprosenten i Hamar er høy, og alle som har rett til plass, er tildelt plass ved hovedopptaket de siste årene. Dette gjelder kommunen som helhet, men det betyr ikke at alle har fått plass i den/de barnehagen(e) de aller helst ønsket seg.

Dette sier Barnehagelovens §12a om rett til barnehageplass:
Barn som fyller ett år senest innen 1. desember det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august.

Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt.

Kommunale barnehager har felles opptakskriterier, og hele kommunen er opptakskrets. De private barnehagene har opptakskriterier som er hjemlet i den enkelte barnehages vedtekter. Disse kan skille seg noe fra de kommunale ved at de private barnehagene ofte prioriterer søsken høyere, og at de private gir prioritet til andelseiere og beboere fra nærmiljøet.

Hamar kommune følger Lov om barnehagers §13  Prioritet ved opptak:

Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne.

Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, har rett til prioritet ved opptak i barnehage.

Kommunen har ansvaret for at barn med rett til prioritet får plass i barnehage.

Ved inntak i barnehagene skal det foretas en vurdering av barnets situasjon sett i forhold til miljøet i barnehagen. Inntaket skal gjøres slik at gruppa får en heldig sammensetning.

Under like vilkår skal de eldste barna prioriteres. 

Når er søknadsfristen? 
Søknadsfristen for å være med i hovedopptaket til plasser som blir ledig fra 15.august, er 1.mars hvert år.

Vær oppmerksom på at retten til et tilbud om plass jfr. barnehagelovens §12a, er avhengig av at det er søkt innen fristen for hovedopptak og at barnet fyller ett år innen 1. desember. Søknader for barn som fyller ett år senere enn dette, og søknader med ønske om plass etter 1. desember, vil først bli vurdert når de med rett ifølge loven er tilbudt en plass.

Hovedopptaket varer frem til barnehagestart i august. Etter søknadsfristen blir nye søknader registrert, men ikke behandlet før de med rett til plass er sikret tilbud.

Når får man tilbud om plass?
Tilbud om barnehageplass sendes ut ca. 20. mars. Avslag sendes i slutten av mars. Oppstart i barnehagene er i løpet av august etter nærmere avtale med barnehagestyrer.

Hva med søknader etter hovedopptak?
Når søknadsfrist for hovedopptaket er over, blir alle søknader registrert fortløpende og behandlet etter hvert som barnehagene får ledig plass. Uavhengig av når søknaden er sendt, skal søker få beskjed om at søknaden er mottatt per e-post/SMS.

Det sendes ikke ut avslagsbrev utenom hovedopptaket. Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehager regulerer dette.

Kan man bytte barnehage?
Hvis man ønsker overflytting til en annen barnehage, må det også søkes om dette via barnehageportalen. Styrerne i begge barnehagene bør vite hva foreldrene ønsker, slik at flest mulig får tilbud om plass ved hovedopptaket og slik at vi får en effektiv opptaksprosess.

En overflyttingssøknad fra en kommunal barnehage til en annen kommunal er bindende, og plassen vil bli tildelt et nytt barn såfremt det overflyttede barnet har blitt imøtekommet med sitt 1./2.-ønske. Det er derfor viktig at man har tenkte seg godt om før man søker ny plass.

I private barnehager gjelder vedtektenes regler for oppsigelse.

 Det er viktig å huske at om man skifter fra kommunal barnehage til privat så gjelder regler om oppsigelse i den kommunale barnehagen. Ved overgang fra privat barnehage til kommunal gjelder vedtektene i den enkelte private barnehage.

Søknad om overflytting behandles etter samme opptakskriterier som ny søknad. Ved ønske om overflytting utenom hovedopptak, gjelder også oppsigelsestid i henhold til vedtektene i den barnehagen man flytter fra.

Kan man endre opplysninger i søknaden?
Dersom du vil endre på søknaden, gjøres det i barnehageportalen. Du kan ikke endre søknaden i perioden 1. mars - 30. mars. Dette gjelder både endring av plasstørrelse og endring av prioriterte barnehager.
OBS! Dersom du sender inn søknad på nytt etter fristen 1. mars, vil denne erstatte tidligere innsendt søknad. Den vil bli lagret som innkommet etter fristen og gjelde løpende opptak

Har man klagerett?
Søknad om barnehageplass omfattes av barnehageloven med forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehager. Avslag ved hovedopptaket gir dermed klagerett. Man har også klagerett om man ikke får plass i barnehagen på sitt 1. eller 2. valg på søknaden.

Klagen sees i sammenheng med rett til barnehageplass i hht. Lov om barnehager. Utenom hovedopptak er det klagerett ved avslag for søkere med prioritet etter barnehageloven §13.

Det er utformet eget klageskjema som du får tilsendt etter forespørsel.

Hva skjer med klagen?
Klagene vil først få en ny behandling i administrasjonen når det gjelder kommunale barnehager. Klage som gjelder private barnehager sendes kommunen som oversender den til den private barnehagen for behandling. De som ikke gis medhold, oversendes kommunens klagenemnd for endelig behandling. Alle informeres skriftlig om utfallet. Klagebehandlingen avsluttes vanligvis i månedsskiftet juni/juli.

Kan man søke om man ikke bor i Hamar, men har tenkt å flytte hit?
Ja, man kan søke. Men for å kunne benytte en kommunal barnehageplass, må barnet være bosatt i Hamar kommune ved oppstart. Bekreftelse på Hamaradresse må leveres i barnehagen / barnehageadministrasjonen hvis man ikke har adresse i Hamar ved søknadstidspunkt.

Søknad for barn som flytter inn etter hovedopptaket, vurderes til ledige plasser etter at hovedopptaket er ferdig.

NB! En del av de private barnehagene har ikke slike bestemmelser, men har definert opptakskrets i sine vedtekter. Søknader til private barnehager blir registrert i kommunen, og søknadene er tilgjengelig for barnehagene det søkes til.

Hvor lenge har man en plass i barnehagen? 
Alle som får tildelt kommunal plass kan regne denne som fast fram til 31. juli det året barnet fyller seks år.

For øvrig er det en - 1 - måneders oppsigelsestid fra den 1.eller 15. i påfølgende måned i kommunale barnehager.

De fleste private barnehagene tildeler også plasser fram til skolestart. Familiebarnehager har oftest en aldersgrense fram til hovedopptak det året barnet fyller 3 år. Private barnehager har forskjellige regler for oppsigelsestid.

Redusert betaling i barnehage/ 20 timers gratis tilbud.

Det er mulig å søke om redusert betaling av barnehageavgiften. Man kan søke uavhengig av om man har plass i kommunal eller privat barnehage. Det er statlige regler for reduksjon av foreldrebetaling.

Reglene sier at ingen husholdninger skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for en barnehageplass. Dette medfører at alle vil måtte betale en viss sum  for barnehageopphold avhengig av familiens samlede brutto inntekter. Den enkelte familie må selv søke om reduksjon og vil bli behandlet individuelt

Redusert eller inntektsgradert foreldrebetaling ytes som tilskudd til familier med samlet bruttoinntekt under en satt grense. Betalingssatsen skal da være 6 % av brutto inntekt på årsbasis. Les mer på nettsiden til Utdanningsdirektoratet.

Det er også statlige regler for 20 timers gratis tilbud for 3-/4- og 5-åringer i familier der husholdningens samlede brutto inntekter er lavere enn kr. 540.500,-

Samme søknadsskjema benyttes til redusert foreldrebetaling og gratis 20-timers tilbud.

Betalingssatser og betalingsinformasjon

Hva skjer hvis man ikke vil ha plassen man har takket ja til ?

Noen ganger endrer familiesituasjonen seg slik at man ikke kan benytte plassen likevel.

Det er viktig å huske at når man har takket ja til et tilbud, gjelder reglene for oppsigelse i den barnehagen man har fått tilbud. Reglene gjelder selv om man ikke har startet i barnehagen. Det er viktig å si opp plassen så tidlig som mulig for å unngå å måtte betale for en ubenyttet plass og slik at plassen kan tilbys barn på venteliste.