Samfunnet står overfor krevende utfordringer de neste tiårene knyttet til utslipp av klimagasser, tilpasning til klimaendringer, tap av biologisk mangfold, tap av naturtyper og forurensning av jord og vann. Storting og regjering har vedtatt en rekke mål innenfor temaene klima og miljø.

Kommunedelplan for miljø og klima har både et kortsiktig og langsiktig perspektiv og angir mål og tiltak for Hamar kommunes innsats for å bidra til å oppnå de nasjonale mål. Formålet med kommunedelplanen er å utvikle en bærekraftig forvaltning av miljø og klima som kan møte framtidige utfordringer og behov. Kommunedelplanen skal bidra til å virkeliggjøre kommuneplanens visjon: ”Hamar – sentrum for det mest attraktive boområdet i Innlandet”.  

Plandokumentet ligger her: Kommunedelplan for miljø og klima

Vedlegg til planen: