Hamar kommune skal inngå avtale med utbygger av Teglgården, Utstillingsplassen Eiendom AS. Utbyggingsavtalen skal avklare forholdet mellom partene tilknyttet oppfyllelse av reguleringsplanens rekkefølgebestemmelser.

Avtalen vil omfatte opparbeidelse av offentlig veg i Sangenvegen og oppgradering av fortau rundt kvartalet. Avtalen vil også avklare rettigheter til areal som er avsatt til samferdsel. Utkast til foreløpige tekniske tegninger se CFGN001 og CFGN002.

Eventuelle merknader sendes skriftlig til: postmottak@hamar.kommune.no eller Hamar kommune, arealplan, Postboks 4063, 2306 Hamar innen 20.03.2014. Saksbehandler er Tor Harald Tusvik, tlf. 62 56 30 45.

Inngått avtale kan ikke påklages.