Planprogrammet er "planen for planen" og er bl.a. førende for hvilke trasekorridorer som skal utredes videre i arbeidet med kommunedelplan for dobbeltsporet.

Jernbaneverket melder i dag at de vil være klare til å sende over endelig forslag til planprogram til kommunene 6. mai. Samme dag vil de presentere forslaget i et fellesmøte for de tre berørte kommunenes formannskap/planutvalg. Dette betyr igjen at politisk behandling/fastsetting av planprogrammet for Hamars del vil kunne skje i formannskapsmøte 3. juni og i kommunestyremøte 17. juni. Saksforberedende arbeid vil skje i samarbeid mellom de tre involverte kommunene.

Jernbaneverket har valgt ut konsulentfirma til å jobbe videre med kommunedelplanen for strekningen Sørli-Brumunddal . Det vil være Rambøll AS og Sweco AS som sammen skal bistå i dette arbeidet på bakgrunn av fastsatt planprogram.

Du kan følge jernbanesaken på Jernbaneverkets nettsider: http://www.jernbaneverket.no/no/Prosjekter/Inter-City-/Dovrebanen/Nyheter-/

 

Kontaktperson i Hamar kommune er:

Tone Wabakken, arealplanavdelingen, epost tone.wabakken@hamar.kommune.no, tlf 62 56 30 42.