Alle som ønsker kan komme med innspill til planforslaget. Hensikten med offentlig ettersyn er at alle som er berørt av planforslaget eller har interesser i området skal få anledning til å gjøre seg kjent med planforslaget og gi uttalelse til det. Frist for å sende høringsuttalelse er 11. mai 2015.

Planforslaget er utarbeidet av COWI AS på vegne av Norsvin.

Planområdet omfatter et areal på ca 38 daa og ligger ca 500 meter fra fylkesvegen (Lageråvegen). Adkomstveg inngår i planområdet.

Formålet med planen er å legge til rette for bygging av ny seminstasjon for Norsvin, tilsvarende dagens anlegg som i dag ligger ved Furnesvegen, men med færre kontorarbeidsplasser. Lokaliseringen er valg med tanke på å få god avstand til mulige smittekilder.

Fullstendige plandokumenter med vedtak, plankart, bestemmelser og planbeskrivelse finner du her via  kommunens PlanDialog: http://tema.webatlas.no/hamar/planinnsyn?planid=074400 (Velg "plandokumenter" i fane under kartet).

Plandokumenter er også lagt ut på:
• Servicekontoret i Hamar Rådhus, Vangsvegen 51, 2317 Hamar.
• Hamar Bibliotek, Storhamargata 11, 2300 Hamar.
• Hamar Bibliotek, avdeling Vang, Ener, 2322 Ridabu.
Vi kan sende plandokumenter per post på forespørsel.

Offentlig ettersyn kunngjøres i lokalavisene med annonse 26. og 28. mars (hhv Hamar Dagblad og Hamar Arbeiderblad).

Norsvin arrangerer et informasjonsmøte om saken mandag 23. mars kl 18 på Østås samfunnshus, der også kommunen vil være representert.

Hvis du har synspunkter, merknader eller opplysninger til planforslaget sendes de skriftlig på en av følgende måter:
• via Plandialog (se over)
• på e-post til postmottak@hamar.kommune.no
• per post til Hamar kommune, Arealplan, Postboks 4063, 2306 Hamar.

Etter offentlig ettersyn vil innkomne uttalelser bli vurdert og nødvendige endringer i plankart og bestemmelser utført, før planforslaget legges fram til politisk sluttbehandling i kommunestyret.

Ved henvendelse til Areaplan i Hamar kommune kan du få utfyllende informasjon og svar på eventuelle spørsmål.

Saksbehandler er: Tone Wabakken
Telefon:  62 56 40 32
e-post: tone.wabakken@hamar.kommune.no

 

 

Plankart bilde