Forsiden på Årsmeldingen 2014 - lenke til dokumentet

Årsmeldingen består av 3 deler som i sum gir et bilde av Hamar kommunes virksomhet i 2014.

Hamar skal være ”sentrum for det mest attraktive boområdet for Innlandet” – og det er vi. Befolkningsveksten, bo­ligbyggingen og økningen i antall arbeidsplasser i det vi definerer som Hamar tettsted, er sterkere enn i andre om­råder i Innlandet, og bidrar til å gjøre Hamarregionen konkurransedyktig med andre regioner i landet.

Hamars attraktivitet er styrket gjennom ferdigstillelse av flere investeringsprosjekter. 2014 har i stor grad vært preget av åpninger og snorklipping, vekst og optimisme. Men det har også vært et år der inntektene ikke dekker utgiftsvek­sten og det har vært nødvendig å starte endringsprosesser for å bedre kommunens økonomi.
 

 • Innledning
 • Organisering i Hamar kommune
 • Økonomi 
 • Utviklingstrekk og måloppnåelse
 • Samfunn
 • Brukere og tjenester
 • Medarbeidere og organisasjon
 • Tilsyn og kontroll
 • Eierskap
 • Interkommunalt samarbeid
Forsiden på Årsmeldingen del 2 2014 - lenke til dokumentetÅrsmeldingen del 2 - inneholder bl.a.
 • Resultatenhetenes årsmeldinger
 • Interkommunalt samarbeid
 • Avviksanalyse økonomi
 • KOSTRA tall


Årsmeldingen del 3 - regnskap/økonomi inneholder bl.a.

 • Årsregnskap 2013
 • Fond
 • Investeringer
 • Legater