Illustrasjonsfoto - lekende barn i huske.Å gi barn og unge trygge og gode oppvekstvilkår er en av våre viktigste oppgaver i samfunnet! 
 

  • Hvordan barna utvikler seg, er et resultat av den oppveksten de har fått og hvordan de har blitt møtt.
  • Gjennom en god oppvekst legges grunnlaget for å bli trygge og gode voksenpersoner rustet for livets utfordringer, voksenpersoner som igjen skal oppdra egne barn.
  • Det er våre barn som skal føre Hamar videre.
  • Hvordan hver og en av oss og lokalsamfunnet møter det enkelte barn, er avgjørende for hvordan våre barn møter framtiden.

I kommuneplanens samfunnsdel for perioden 2010-2022 slås det fast at barn og unge skal komme først, og at deres interesser står i en særstilling. 

Planen Helhetlig barne- og ungdomspolitikk i Hamar 2015-2025 bygger opp under dette. Den ble vedtatt i kommunestyret 27.05.2015 - Sak 42/15.