Detaljregulering for Hamar OL-Amfi – offentlig ettersyn
Formannskapet har i møte 17.6.2015 Sak 121/15: vedtatt å legge detaljregulering for Hamar OL-Amfi ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 12-11.
Merknader til planforslaget sendes skriftlig innen 22.8.2015 til Hamar kommune, Arealplan, Postboks 4063, 2306 Hamar eller e-post til postmottak@hamar.kommune.no


Vedtatte planer
1. Detaljreguleringsplan for Lyren 9
Planen ble vedtatt av kommunestyret den 17. juni 2015, sak 54/15 , i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12.

2.Detaljreguleringsplan for Norsvin Bergsetmarka   
Planen ble vedtatt av kommunestyret den 17. juni 2015, sak 53/15, i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12.

Saksdokumenter kan ses på www.hamar.kommune.no/vedtatteplaner og kan oversendes på forespørsel. Vedtak kan påklages etter plan- og bygningslovens § 1-9, i henhold til forvaltningslovens kap. VI. Eventuell klage på vedtaket må framsettes skriftlig ovenfor kommunen innen 3 uker fra kunngjøring. Krav om erstatning for tap etter plan- og bygningslovens § 15-3 eller innløsning etter § 15-2, må være framsatt overfor kommunen innen 3 år fra kunngjøring.