Hamar  -sett fra lufta.Boligplanen definerer kommunens rolle i dagens og fremtidens boligutvikling i Hamar.

Bolig er en grunnleggende forutsetning for individets velferd. Egen bolig har betydning for sosialt liv, arbeidsdeltakelse, helse og trygghet.

Det overordnede målet for den nasjonale boligpolitikken er at ”Alle skal bo godt og trygt.” Det må bygges tilstrekkelig antall boliger og de må ha god kvalitet. Det er økende bevissthet om at uteområder også skal ha høy kvalitet og være universelt utformet.

Bolig er først og fremst et personlig ansvar og anliggende. De fleste kjøper og selger bolig i et fritt marked. Det offentliges oppgave er å legge til rette slik at innbyggerne kan klare seg best mulig på egen hånd. Kommunen har hovedansvaret for å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet. Kommunen skal medvirke til å skaffe boliger til personer som selv ikke kan ivareta sine interesser på boligmarkedet.

Les hele Boligplanen

NB! Boligplanen skal revideres/fornyes i løpet v 2021/2022.