Samlet saksframstilling med alle plandokumenter, inkludert vedtak, plankart, bestemmelser, planbeskrivelse og kommentarer til høringsuttalelser er tilgjengelig fra kommunens digitale PlanDialog .

Vedtak kan påklages i følge plan-og bygningsloven § 1-9, jf. forvaltningslovens kap.VI. Eventuell klage må fremsettes skriftlig ovenfor kommunen innen 3 -tre- uker etter kunngjøring.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter plan-og bygningslovens §§ 15.2 og 15.3 må fremsettes ovenfor kommunen innen 3 - tre- år fra kunngjøring.

Klage sendes elektronisk til:
postmottak@hamar.kommune.no

Eller skriftlig til:
Hamar kommune,
Arealplanavdelingen,
Postboks 4063, 2306 Hamar.

Planvedtak med saksdokumenter kan oversendes på forespørsel.

Eventuelle spørsmål om planen kan rettes til kommunens saksbehandler:
tone.wabakken@hamar.kommune.no, tlf 62563042.

plankart