Illustrasjonsfoto bygg -  fra Kommunalteknikk.Målet med eksempelsamlingen er å bidra til en mer enhetlig praksis i kommunene vedrørende spørsmål om tiltak på eksisterende byggverk, og hvilke tekniske krav som kommer til anvendelse. Eksempelsamlingen skal også kunne gi hjelp til tiltakshaver ved søknad om fravik. 

Fravik fra tekniske krav i byggteknisk forskrift er ofte hovedregelen ved tiltak i eksisterende bygninger. Eksempelsamlingen legger opp til et anbefalt sikkerhetsnivå. Anbefalingene oppfyller ikke nødvendigvis kravene i TEK 10 fullt ut, men tar hensyn til praksis, hva som er teknisk og økonomisk mulig, og som etter en total vurdering gir et forsvarlig sikkerhetsnivå.

Anbefalingene i eksemplene er ikke å betrakte som preaksepterte ytelser i forskriftene. Akseptabelt nivå må vurderes i den konkrete saken det gjelder.

Eksempelsamlingen kan lastes gratis ned her:  
Eksempelsamling om anvendelse av byggereglene ved arbeid på eksisterende byggverk - pbl § 31-2