Forslag til planprogram legges samtidig ut til offentlig ettersyn i samsvar med pbl § 12-9, og det varsles om -oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale i henhold til pbl § 17-4.

Det er stor mangel på straffegjennomføringskapasitet i Norge for lukkede fengselsplasser. Særlig på Østlandet er behovet stort. Ilseng er vurdert som egnet for utbygging med sin nærhet til befolkningskonsentrasjoner og funksjoner som er nødvendig for et fengsel. Hensikten med reguleringsplanen er å tilrettelegge for utvidelse av Ilseng fengsel med 1-2 modul 2015-fengselsbygg, samt nødvendige administrasjons- og aktivitetsbygg. I tillegg vil planarbeidet omfatte del av Linjeveien. Planområdet er ca. 81 daa stort. Området for dagens fengsel og utvidelse har formål landbruks-, natur og friluftsformål (LNF) og offentlige bygninger – nåværende i kommuneplanens arealdel. Området er uregulert. Planleggingens formål er å regulere fengselsområdet til offentlig tjenesteyting.

Forslag til planprogram

Planarbeidet med planavgrensning har planID 074700 i Hamar og 305 i Stange og kan følges på PlanDialog på http://tema.webatlas.no/hamar/Planinnsyn?planid=074700 for Hamar og http://tema.webatlas.no/stange/planinnsyn?planid=305 for Stange.

Det inviteres til åpent møte om planarbeidet tirsdag 1. september kl. 18.00 ved Ilseng samfunnshus. Representanter fra Kriminalomsorgsdirektoratet, Statsbygg og kommunene vil være til stede.

Innspill og spørsmål til planarbeidet sendes til Statsbygg v/Kristin Dale Selvig på e-post kristin.dale.selvig@statsbygg.no eller postadresse: Postboks 8106 Dep. 0032 Oslo.  Merk innsendingen med ‘Oppstart planarbeid Ilseng fengsel’.

Frist for innspill eronsdag 14. oktober 2015.