Formålet med planen er å tilrettelegge for undervisningsbygg og boligblokk.

Av saksfremstilling til kommunestyret fremgår det hvordan innkomne uttalelser har vært vurdert og hvilken betydning disse er tillagt. Plandokumentene består av reguleringsplan (arealplankart med bestemmelser) og planbeskrivelsen. En vedtatt reguleringsplan fastsetter framtidig arealbruk og er juridisk bindende for nye tiltak, utvidelse av eksisterende tiltak og bruksendringer. Planbeskrivelsen er ikke juridisk bindende.

Planvedtak med saksdokumenter kan sees på kommunens PlanDialog
  eller de kan oversendes på forespørsel.

Vedtaket kan påklages etter plan- og bygningslovens § 1-9, i henhold til forvaltningslovens kap. VI. Eventuell klage på vedtaket må framsettes innen 3 uker fra kunngjøring.

Krav om erstatning for tap etter plan- og bygningslovens § 15-3 eller innløsning etter § 15-2, må være framsatt overfor Hamar kommune innen 3 år.

Krav eller klage rettes til:

Saksbehandler er Ingvill Sveen, tlf 62563047
epost :  ingvill.sveen@hamar.kommune.no

Illustrasjon Hamar OL-amfi
Illustrasjon Hamar OL-amfi