Berørte parter varsles med kopi av dette brevet om at fredningsforslaget nå er ute på høring. I tillegg til at forslaget blir lagt ut i kommunen er det tilgjengelig på Hedmark fylkeskommunes nettsider.

Høringen varsles også i Lysningsbladet og i avisene Østlendingen og Hamar Arbeiderblad i løpet av uke 43 med svarfrist innen 6 uker seks uker etter offentliggjøring. Innspill sendes til Hedmark fylkeskommune, postboks 4404 Bedriftssenteret, 2305 Hamar.

Fredningsforslaget kan sees her :

Hamar kommune vil få forslaget oversendt til politisk behandling så snart som mulig etter utløp av høringsfristen.

Fredningsforslaget skal legges fram for kommunestyret før vedtak om fredning treffes, jf. kml § 22 nr. 3. Så snart perioden med offentlig ettersyn er utløpt, vil fylkeskommunen oversende saken med eventuelle innkomne merknader til kommunen. Vi ber om at den interne behandlingen i kommunen planlegges allerede nå, slik at kommunestyrets uttalelse kan foreligge så snart som mulig etter at perioden med offentlig ettersyn er over.
 

Gammelt bilde