Optimaliseringsrapporten gjelder for hele planområdet fra Sørli til Brumunddal. Rapporten tar for seg tre delstrekninger:

  • Sørli- Sandvika
  • Hamar (Sandvika - Jessnes)
  • Jessnes - Brumunddal

For Hamar lages det i tillegg en delrapport som tar for seg alternativet med nedsenket stasjon innenfor den vestre korridoren (dagens korridor). Dette har sin bakgrunn i at det ved politisk behandling av planprogrammet i Hamar kommunestyre i juni 2015 ble bestemt at også denne varianten skulle utredes.

Det er valgt ut 6 alternativer for strekningen forbi Hamar som tas med videre til full konsekvensutredning.

Optimaliseringsrapporten ble presentert i åpent møte på Scandic 18. november 2015

 

Kontaktperson i Hamar kommune: Tone Wabakken, tone.wabakken@hamar.kommune.no, tlf 62 56 30 42