Formålet med planforslaget er å tilrettelegge for fradeling av to eneboligtomter, samt regulere adkomstforholdene for g/bnr 1/2168, 1/4484, 1/4064 og 1/4071.

Plandokumentene består av reguleringsplan (arealplankart med bestemmelser) og planbeskrivelsen. En vedtatt reguleringsplan fastsetter framtidig arealbruk og er juridisk bindende for nye tiltak, utvidelse av eksisterende tiltak og bruksendringer. Planbeskrivelsen er ikke juridisk bindende, men beskriver planens formål, hovedinnhold og virkninger, samt inneholder en risiko- og sårbarhetsanalyse.

Plandokumentene finner du gjennom kommunens digitale PlanDialog.

Papirversjonen av planforslaget kan sees på:

  • Hamar rådhus, Vangsvegen 51
  • Hamar bibliotek, kulturhuset
  • Hamar bibliotek, avd. Vang

Eventuelle merknader kan sendes på følgende måte innen den 11. februar 2016:

Eventuelle spørsmål kan rettes til  per.johansen@hamar.kommune.no , eller på tlf 62563048

snitt