Handlings- og økonomiplan 2016 - 2019Dokumentet "Handlings- og økonomiplan 2016 - 2019" finner du her. 

Vedtak fra kommunestyrets behandling av planen desember 2015.

Fra rådmannens innledning: 

EN ATTRAKTIV OG INKLUDERENDE KOMMUNE

Hamar kommune er en attraktiv kommune – for innbyggere, næringsliv og ansatte. Det viser ikke minst befolkningsveksten og veksten i arbeidsplasser. Kommunen har et relativt høyt nivå på tjenestene sine, og har bidratt til vekst og utvikling av Hamar-regionen og Hamarsamfunnet gjennom mange og store investeringer de siste årene. Det er viktig at Hamar kommune kan være et lokomotiv i utviklingen av lokalsamfunnet og regionen også i årene som kommer.

Over tid har kommunen fått for høye driftskostnader i forhold til det inntektsnivået som er tilgjengelig gjennom statlige overføringer og egne inntekter. Godt utbygde og romslige tjenester, kombinert med høye investeringer og høy lånebelastning har gitt svekkede driftsresultater og behov for innstramming. Derfor er det viktig og riktig å foreta noen innstramminger i budsjettet og økonomiplanen nå. Bare på denne måten kan Hamar kommune bli den drivkraften vi alle ønsker oss fremover.

Dette budsjettet svarer på denne utfordringen, gjennom å mobilisere hele kommune­organisasjonen til en mer effektiv drift. Hamar kommune forvalter store offentlige verdier. Da er det nødvendig å kunne dokumentere at vi forvalter disse ressursene på en effektiv måte
– til innbyggernes beste. 

Lenke til politisk møtekalender