Planområdet ligger mellom Furnesvegen, Nylendvegen og Brennbakkvegen, og grenser i vest mot Lundbotomten. Planen legger til rette for en fortetting med boliger, samt riving av enkelte eldre bygg på området.

Samlet saksframstilling med vedtak, plankart, bestemmelser og planbeskrivelse er tilgjengelig fra kommunens PlanDialog eller fra www.hamar.kommune.no/vedtatteplaner med lenke til PlanDialog.

Vedtak kan påklages etter plan- og bygningslovens § 1-9, i henhold til forvaltningslovens kap. VI.
Eventuell klage på vedtaket må framsettes skriftlig ovenfor kommunen innen 07.02.2016.

Krav om erstatning for tap etter plan- og bygningslovens § 15-3 eller innløsning etter § 15-2, må være framsatt overfor kommunen innen 3 år fra kunngjøring.

Klage sendes elektronisk til:
postmottak@hamar.kommune.no

eller skriftlig til:
Hamar kommune,
Arealplanavdelingen,
Postboks 4063, 2306 Hamar.

Planvedtak med saksdokumenter kan oversendes på forespørsel.

Eventuelle spørsmål om planen kan rettes til kommunens saksbehandler:
simen.stori@hamar.kommune.no tlf 62 56 30 39

perspektiv
illustrasjon