VEDTAK:

Med hjemmel i delegeringsreglementet og plan- og bygningslovens § 12-14 andre avsnitt vedtas mindre endring av reguleringsplan for Øverhamninga.

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen etter plan- og bygningslovens § 1-9, i henhold til forvaltningsloven. Eventuell klage på vedtaket må framsettes innen 3 uker fra mottagelsen av dette brevet. Det er mulig å be om at gjennomføringen utsettes til klagesaken er avgjort, dersom vedtaket kan tenkes gjennomført til skade for den som klager.

 

Krav om erstatning for tap etter plan- og bygningslovens § 15-3 eller innløsning etter § 15-2, må være framsatt overfor Hamar kommune innen 3 år.

Planen og vedtak kan sees her: plandialogen

 

Krav eller klage rettes til postmottak@hamar.kommune.no eller Hamar kommune, Arealplan, Postboks 4063, 2306 Hamar. Planvedtak med saksdokumenter oversendes på forespørsel og er tilgjengelig på  www.hamar.kommune.no/vedtatteplaner.