Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) konkluderte i januar 2016 med at fagmiljøet i Hamar, og det foreslåtte masterstudiet i realfagenes didaktikk, tilfredsstiller de faglige kravene for akkreditering. Med dette som bakgrunn vedtok Kunnskapsdepartementet nå i februar at Høgskolen i Hedmark kan opprette studiet (120 studiepoeng).

Busterud og Richard Heiberg, Sparebanken Hedmark, administrerende direktør og Ola Strande fra NRK.Klipper snoren for nok et nytt studie
- Det er med glede vi nå kan kunngjøre at lærerutdanningen i Hamar fra høsten kan tilby masterutdanning innen realfagenes didaktikk, sier dekan Morten Ørbeck ved Høgskolen i Hedmarks avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap. - NOKUT-godkjenningen er en honnør til fagmiljøet ved Høgskolen og til de som har jobbet frem det nye masterstudiet, sier han.

Målgruppen er utdannede lærere samt nåværende og fremtidige lærerstudenter. Det er mulig å søke studiet allerede nå. - Med dette kan vi nå tilby masterstudier innen de aller fleste skolefagene og er godt rustet til å møte lærerutdanningsreformen fra 2017 med femårig lærerutdanning på masternivå, sier Ørbeck.

Felles lokalt løft
Høgskolen har initiert dette tilbudet selv og får dermed ingen penger fra Kunnskapsdepartementet fra starten. Det har derfor vært viktig for høgskolen å skaffe lokal finansiering. De statlige midlene kommer først 2-3 år i etterkant gjennom den såkalte resultatbaserte komponenten i høgskolens finansieringsmodell. Dette tilbudet kunne dermed ikke kommet i gang uten samarbeidet med Hamar kommune og Sparebanken Hedmark.  

-Høgskolens realfagsatsing i Hamar vil bidra til flere studenter og kompetansearbeidsplasser i Hamar, sier Einar Busterud, ordfører i Hamar.  – Høgskolen får samtidig en bredere kompetanseplattform som samarbeidspartner for skoleverk og næringsliv. Dette er også et viktig tiltak for å øke realfagsinteressen og realfagskompetansen ute i skolene og blant elevene.

- Sparebanken Hedmark har gitt støtte til dette masterstudiet fordi vi generelt sett mener det er viktig å høyne utdanningsnivået i Hedmark, spesielt innen realfag, sier Richard Heiberg, administrerende direktør i Sparebanken Hedmark. - Bedre realfagslærere vil gi økt realfagsinteresse og sikre at flere elever tar høyere utdanning i real- og teknologifag. Det regionale næringslivet vil kunne rekruttere høyt utdannet arbeidskraft, noe som igjen skaper gode ringvirkninger for servicenæringene i hedmarkssamfunnet. Dette er vi takknemlige for å kunne bidra til, sier Heiberg.

Videre satsing
Høgskolen jobber nå videre med andre regionale partnere for senere å kunne få på plass et professorat og en tilstrekkelig høy FoU-aktivitet på realfagsområdet. Målet er å få godkjent en utvidelse av det eksisterende PhD-programmet i Hamar til også å omfatte realfag.

Høgskolen i Hedmarks avdeling i Hamar har allerede en stor og forskningsbasert lærerutdanning med tilbud på både master og PhD-nivå i skolefagene norsk, engelsk, musikk og KRLE foruten i pedagogikk. For å kunne fremstå som en enda mer komplett og attraktiv utdanningsinstitusjon innenfor den kommende 5-årige lærerutdanningen på masternivå har høgskolen derfor også sikret denne realfagssatsingen i Hamar. For å kunne tilby master- og PhD-utdanninger må fagmiljø og studietilbud tilfredsstille omfattende kvalitetskrav.

 

Kontaktperson: dekan Morten Ørbech, tlf 976 91 867