Jernbaneverkets skisse av traséene.Til glede for mange i Hamar, ble det klart at Jernbaneverket nå ønsker å sile bort alternativet som i hovedtrekk følger dagens trase og går i dagløsning gjennom boligområdene på Hamar vest.

Det betyr at gjenstående alternativer i de tre korridorene er:

  1. Korridor Vest: Dagens trase fram til stasjonen. Videre enten på bru over Hamarbukta og inn i tunnel ved Bryggeriundergangen eller en løsning hvor banen dukker ned i kulvert-tunnel rett etter stasjonen og hvor Hamarbukta fylles igjen. Banen må heves noe ved passering av Åkersvika i begge alternativer. Ved bruløsning over Hamarbukta vil stasjonsområdet og banen ligge noe høyere enn i dag, men eksakte høyder er ikke avklart.
     
  2. Korridor Midt: Nedsenket, men åpen stasjon mellom Rådhuset og CC Stadion. Løsningen innebærer en ca 800 m lang byggegrop i løsmasser, i hovedsak gjennom Østbyen. Deler av denne strekningen kan dekkes over med lokk og vegsystem kan reetableres, men det er foreløpig ikke avklart hvor mye lokk det kan bli eller hva som kan etableres oppå lokket i ettertid. Dette vurderes videre som aktuelle avbøtende tiltak.
     
  3. Korridor Øst: Stasjon ved Vikingskipet med banen noe over dagens terreng. Videre går banen i ytterkant av Disenområdet og gjennom Børstad før den går inn i tunnel under Furnesvegen og videre mot Jessnes.


Kommunestyrebehandling i juni
Jernbaneverket vil sende over sitt forslag til kommunedelplan for dobbeltsporet til kommunene 1. juni 2016. De vil samtidig gjøre klart om det er alternativer som er utredet som de ikke kan akseptere (fremmer innsigelse til). Kommunestyret i Hamar skal behandle saken i møte 22. juni og ta stilling til om de ønsker å sende forslaget på en offentlig høring, evt om det er flere alternativer de ønsker å sende på en høring.

Høring
Høringsperioden er planlagt å vare fram til 15. september i år. Alle som ønsker kan sende innspill i høringsperioden. En del regionale etater, som fylkesmannen, fylkeskommunen, Statens vegvesen m.fl har rett til å fremme innsigelse til planforslag dersom de mener planen ikke tar tilstrekkelig hensyn til viktige interesser. Jernbaneverket har tett dialog med aktuelle etater for at sannsynligheten for innsigelser skal være minst mulig.

Se presentasjonene fra møtet i Hamar 17. februar på Jernbaneverkets nettsider.