Forslaget til framdriftsplan for dobbeltsporutbygging er slik:

  • Sørli-Åkersvika: Byggestart i 2020, inntil 5 års byggetid, ferdig innen utgangen av 2024. I gjeldende NTP (2014-2023) er målet at dobbeltsporet skal være ferdig til Hamar innen utgangen av 2024.
  • Åkersvika – Brumunddal: Byggestart i 2021, inntil 6 års byggetid, ferdig i 2026. I gjeldende NTP er det ikke avklart når dobbeltspor skal være i Brumunddal, kun at det skal bygges en dobbeltsporparsell mellom Hamar og Lillehammer for å bedre forholdene for godstransport innen utgang av 2026.

Forslag til framdrift i utbygging videre til Lillehammer framgår av tabellen under. (klikk for større bilde)

Forslag til framdrift i utbygging videre til Lillehammer framgår av tabellen.

Det foreslås å styrke aksen Hamar – Elverum – Kongsvinger ved elektrifisering av banen og nye banekoblinger/tilsving. Dette kan redusere kjøretid mellom Hamar og Kongsvinger med minst en time. Dette er viktig bl.a. for tømmertransport. Neste trinn er videre elektrifisering av Rørosbanen. 

Strategien for godstrafikk mellom Oslo og Trondheim innebærer at godstog kjøres hovedsakelig i en retning, med Solør-/Rørosbanen en veg og Dovre-/Gjøvikbanen den andre. Om dette gjennomføres på sikt kan mye av godstrafikken mellom Oslo og Trondheim kanaliseres utenom Hamar. Se figur fra rapporten under.

Mulig fremtidig nettverk for godstrafikken.

Følgende vedleggs dokumenter tar spesielt for seg jernbane i transportetatenes forslag:

Nasjonal transportplan skal vedtas av Stortinget før sommeren 2017 og det kan skje politiske omprioriteringer som endrer oppsatt framdrift.

 

Kontaktperson i Hamar kommune: Tone Wabakken, arealplanavdelingen, tone.wabakken@hamar.kommune.no