Av saksfremstilling til kommunestyret fremgår det hvordan innkomne uttalelser har vært vurdert og hvilken betydning disse er tillagt. Plandokumentene består av reguleringsplan (arealplankart med bestemmelser) og planbeskrivelsen. En vedtatt reguleringsplan fastsetter framtidig arealbruk og er juridisk bindende for nye tiltak,utvidelse av eksisterende tiltak og bruksendringer. Planbeskrivelsen er ikke juridisk bindende.

Saksdokumenter kan ses her :

Dokumentene kan oversendes på forespørsel.

Vedtaket kan påklages etter plan- og bygningslovens § 1-9, i henhold til forvaltningslovens kap. VI. Eventuell klage på vedtaket må framsettes innen 02.04.2016.
Krav om erstatning for tap etter plan- og bygningslovens § 15-3 eller innløsning etter § 15-2, må være framsatt overfor Hamar kommune innen 3 år. 

Krav eller klage rettes til:

Saksbehandler er Tor Harald Tusvik, tlf 62563045
epost : tor.harald.tusvik@hamar.kommune.no