Plandokumentene består av reguleringsplan (arealplankart med bestemmelser) og planbeskrivelsen. En vedtatt reguleringsplan fastsetter framtidig arealbruk og er juridisk bindende for nye tiltak, utvidelse av eksisterende tiltak og bruksendringer. Planbeskrivelsen er ikke juridisk bindende, men beskriver planens formål, hovedinnhold og virkninger, samt inneholder en risiko- og sårbarhetsanalyse.
Alle som har interesse i området oppfordres til å gjøre seg kjent med planforslaget og eventuelt komme med innspill.

Plandokumentene (planid 075400)  finner du gjennom kommunens digitale PlanDialog.

Papirversjonen av planforslaget kan sees på:

  • Hamar rådhus, Vangsvegen 51
  • Hamar bibliotek, kulturhuset
  • Hamar bibliotek, avd. Vang

Eventuelle merknader kan sendes på følgende måte innen den 13 mai 2016: