Om tjenesten
Kort beskrivelse Hjemmehjelpen gir bistand til dagliglivets praktiske gjøremål for personer som er helt avhengig av hjelp. Dette kan være rengjøring, vinduspuss, klesvask o.l. Mer informasjon under "Annen informasjon" lengre nede på denne siden.
Kriterier/vilkår Helt avhengig av hjelp for å gjennomføre dagliglivets praktiske gjøremål.
Gebyrer, avgifter osv Hjemmehjelp - priser
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk (denne brukes ikke) Hjemmehjelp tildeles i henhold til Lov om sosiale tjenester § 4-3, jfr. § 4-2 a.
Om søknadsprosessen
Søknadsfrist Ingen søknadsfrist. Det kan søkes når som helst.
Saksbehandlingstid Ved akutt behov behandles søknaden fortløpende. Søknaden behandles etter forvaltningslovens bestemmelser, som sier at svar må være gitt innen 1 måned etter at søknaden ble mottatt.
Klagemulighet Vedtak kan påklages etter Pasient- og brukerrettighetsloven § 7-2. Klageinstansen er Fylkesmannen i Hedmark. Klagefristen er 4 uker fra søker ble gjort kjent med vedtaket. Eventuell klage sendes det distriktet hvor vedtaket er fattet.
Annen informasjon

Beskrivelse av veiledende minimumsstandard på praktisk hjelp i hjemmet:

Det vurderes hva ektefelle, eller andre familiemedlemmer, kan ivareta av oppgaver. Det vurderes i det enkelte tilfelle hvor mye brukeren selv kan bidra med – ut fra en filosofi om hjelp til selvhjelp.

På grunnlag av søknad og et evtuelt vurderingsbesøk, blir det gjort et vedtak som sier noe om antall timer totalt og hvor ofte hjemmehjelpen skal komme. Det vil også være med en beskrivelse av den bistanden som skal gis. Man kan ikke regne med at det er en fast hjemmehjelp som kommer hver gang.

Rengjøring:

I samtale med brukeren gjøres det klart at vi tildeler hjelp til renhold av følgende rom: Soverom, bad/toalett, oppholdsrom, kjøkken og inngangsparti som den som har fått innvilget hjelp, bruker daglig. Rom utover dette, for eksempel gjesterom, kan det ikke innvilges hjelp til. Dersom brukeren selv ikke kan ivareta støvtørking, skal dette gjøres av hjemmehjelpen.

Vinduspuss:

Vinduspuss tildeles ca. 2 ganger i året innenfor den rammen som er tildelt. Vinduspuss ivaretas på de rom det er innvilget hjelp til. Innvendig pusses vinduene der hjemmehjelpa når opp uten å klatre. Utvendig pusses de vinduer hvor man slipper å klatre opp på stige eller på annen måte setter arbeidstagers helse i fare. Alternativet er at brukeren selv kjøper denne tjenesten.

Vask av dusjkabinett:

Dette gjøres etter behov ut ifra hygieniske vurderinger.

Vask av veranda:

Vask av glassveranda / veranda kan gjøres 1 gang i året. Det skal gjøres innenfor den tidsrammen som er tildelt.

Klesvask:

Som regel innvilges klesvask hver 14. dag. Det forutsettes at brukeren stiller vaskemaskin og vaskemidler til disposisjon. 

Stryking:

Unntaksvis innvilges hjelp til stryking av klær. 

Sengeskift:

Skifte på seng kan være en del av de arbeidsoppgavene hjemmehjelpa kan gjøre innenfor vedtatt tidsramme.

Vask bak komfyr / kjøleskap:

Dersom komfyren / kjøleskapet er lett å trekke fram , kan dette gjøres av hjemmehjelpa innenfor samme tidsramme.

Handling:

Det er ønskelig at bruker inngår avtale med hjelper fra Frivilligsentralen.

Unntaksvis kan hjemmehjelpa være behjelpelig.

Hund:

Holdes i bånd eller i avlukket rom når hjemmehjelpa er på besøk. Lufting av hund og stell av dyr inngår ikke i hjemmehjelpsoppgavene.

Røyking:

Det forutsettes at bruker ikke røyker når hjemmehjelpa er i boligen.

Husvask:

Hjemmehjelpa utfører ikke husvask eller vask av fellesarealer i borettslag (f. eks. trappegang)

Utstyr:

Det forutsettes at den enkelte husstand har hensiktsmessig utstyr, for eksempel god nok støvsuger, rene kluter, gummihansker og vaskemidler. Dersom det er behov for å handle inn nytt utstyr, anbefaler vi moderne renholdsprodukter.

Kontaktinformasjon
Kontakt oss Servicekontoret , tlf 62 56 30 10, faks 62 56 30 01
Distrikt Sentrum , tlf 62 56 39 00
Distrikt Vest , tlf 62 56 38 00
Distrikt Vang , tlf 62 56 3 6 00
Informasjon om ansvarlig enhet
Besøksadresse Distrikt Sentrum: Parkgården, Parkgt.33
Distrikt Vest: Prestrudsenteret, Jønsrudvegen 22
Distrikt Vang: Finsalsenteret, Finsalvegen 3
Administrasjon: Rådhuset, Vangsvegen 51
Andre opplysninger
KOSTRA-ID |none|0|default
Dato oppdatert 2019-03-13