I går arrangerte Lovisenberg Vel åpent møte på Hjellum for å få innspill fra Hjellum-beboerne om hva de mener er viktig når det skal planlegges et nytt boligfelt i nærmiljøet.

 

Eiendomsutviklernes ideer ble presentert

Eiendomsutviklerne Follaug & Kvanvik Eiendom har kjøpt det aktuelle arealet, som tidligere har ligget til Frogner gård. De ønsker å utvikle et nytt boligområde på Hjellum etter modell fra Sønderhagen i Stange. Det er avklart at en utbygging kan skje gjennom kommuneplanens arealdel. Follaug & Kvanvik mener området kan gi plass for 120-150 nye boenheter i form av rekkehus, hvor fokuset er å gi rimelige boliger til de som skal inn på boligmarkedet.

Follaug & Kvanviks planleggere Tanja Lie og Tai Grung fra LieØien arkitekter presenterte noen prinsipper for hvordan man kan organisere bebyggelsen på ulike måter, bl.a. for å sikre gode kvaliteter på fellesområder og samle parkeringsarealer i utkant av boområdet. De snakket også om hvordan Hjellums identitet og kvaliteter kan brukes inn i prosjektet, f.eks. med tanke på fargebruk.

Tanja Lie presenterte skisser som viste hvordan bebyggelsen kan tenkes plassert.

 

Positive Hjellumboere

Konklusjonen fra møtet var: Velkommen til Hjellum - men sørg for å ta var på de fine kvalitetene vi har her!

Spesielt var flere opptatt av å beholde muligheter for sammenhengende turveier og friområder, at trafikkforholdene blir akseptable både for gamle og nye Hjellumboere, og å sørge for at det blir en variasjon i boligstørrelser slik at barnefamilier med barn i skolealder også kan finne noe som passer.

 

Plan på plass i løpet av året?

Før utbygging kan starte må det på plass en reguleringsplan. Utbygger vil arbeide videre med å lage et planforslag som sendes til kommunen. Hamar kommune vil så ta stilling til om planen skal legges ut til offentlig ettersyn slik at alle kan komme med innspill og synspunkter. Etter offentlig ettersyn får kommunestyret planen til sluttbehandling. Om alt går etter planen kan det ligge til rette for oppstart av arbeid i området om ett års tid. Området vil bli utbygd etappevis.

Planområdet mellom eksisterende tettsted og Lovisenberg skole

 

Follaug & Kvanvik har tidligere hatt med både Hamars ordfører og representanter fra administrasjonen på befaring på Sønderhagen i Stange, og er med dette på god vei til å følge oppfordringen om å få til noe tilvarende i Hamar.

ontaktperson i Hamar kommune: Ingvill Sveen, arealplanavdelingen, ingvill.sveen@hamar.kommune.no