Forsiden på Årsmeldingen 2015Årsmeldingen for 2015 viser en kommune med et omfattende og økende tjenestetilbud. Kostra-tallene og andre indikatorer viser at vi har grunn til å være stolte av de tjenestene vi tilbyr innbyggerne i Hamar.

Sammenliknet med andre kommuner har vi et meget godt utbygd tilbud innenfor helt sentrale områder som skole, helse, omsorg, barnehager, sosiale tjenester og, ikke minst, kultur og idrett.

Regnskapsresultatet i 2015 er isolert sett et bra resultat, men som forklaringene i denne årsrapporten viser, er det fortsatt behov for å gjennomføre effektiviseringstiltak som gjør at utgiftene blir lavere enn inntektene.

Rådmannen mener uansett at det er grunn til optimisme når det gjelder Hamars fremtid.

(Utdrag fa rådmannen innledning til årsmeldingen.)

Les hele Årsmeldingen 2015 her.

Årsregnskap 2015