Se rapportene på Jernbaneverkets nettsider.

Det dreier seg om rapporter med tema

  • Landskapsbilde
  • Naturmangfold
  • Kulturmiljø
  • Naturressurser (herunder landbruk)
  • Nærmiljø og friluftsliv (herunder anslag om hvor mye bebyggelse som blir berørt)
  • Støyforurensning
  • Strukturstøy og vibrasjoner
  • Byutvikling og knutepunkt

Jernbaneverkets anbefaling av hvilken trasekorridor som bør velges gjennom Hamar legges fram 1. juni, sammen med forslaget til kommunedelplan og øvrig utredningsmateriale. 

Jernbaneverket arrangerer et åpent møte på Scandic Hamar samme dag, 1. juni kl 18.

Hamar kommunestyre behandler saken 22. juni, og vil da ta stilling til hvilket eller hvilke alternativer som skal legges ut til offentlig ettersyn. Alle vil få anledning til å uttale seg til saken i høringsperioden fram til 16. september. Sluttvedtak i kommunestyrene i de tre berørte kommunene forventes i desember 2016.

Kontaktperson i Hamar kommune: Tone Wabakken, tone.wabakken@hamar.kommune.no