Statens vegvesen Region øst legger med dette frem forslag til reguleringsplan som legger til rette for bygging av rundkjøring i krysset Ringgata - Furnesvegen i Hamar kommune, jf. plan- og bygningsloven § 12-10.

 

Planarbeidet er utført av Sweco Norge AS, etter oppdrag fra Statens Vegvesen. Utarbeidelse av planforslaget er utført i samarbeid med vegvesenets fagseksjoner og representanter fra kommunen.

Alle som har interesser i området oppfordres til å gjøre seg  kjent med planforslaget og eventuelt komme med innspill. Uttalefrist er den 3. august 2016.

I forbindelse med at planen legges ut til offentlig ettersyn bli det en åpen kontorkveld hos

Statens vegvesen i Parkgata 81 i Hamar, tirsdag 21. juni 2016 kl. 1800–2000.

Alle plandokumentene finner du her:

Statens Vegvesen side  for planer til høring  www.vegvesen.no

 

Dokumentene er også tilgjengelige på papir i :

  • Hamar rådhus, servisekontoret
  • Hamar bibliotek, avd.kulturhuset

Eventuelle merknader sendes til: Statens vegvesen Region øst, Postboks 1010, 2605 Lillehammer eller til mailto:firmapost-ost@vegvesen.no  innen 3.august 2016.


Harduspørsmåltil planforslaget kan dutakontakt med MarenSøhagentlf.954291 ellerepost maren.sohagen@vegvesen.no

plan
plankart