Hamar kommune arrangerte 25. august folkemøte på Scandic Hamar, med jernbane og byutvikling som tema. Ca 250 personer møtte opp for å høre siste nytt, og mange benyttet også anledningen til å stille spørsmål til både Jernbaneverket og kommunen, som var tilgjengelig i pausen.

Rådmann Bjørn Gudbjørgsrud orienterte om kommunens førstegangsbehandling av kommunedelplan for dobbeltspor Sørli - Brumunddal og videre prosess. Planen skal sluttbehandles av Hamar kommunestyre 21. desember 2016. Før den tid vil kommunen få utarbeidet nye mulighetsstudier for knutepunktsutvikling for alle fire traséalternativene.

Jernbaneverket utdypet hvorfor de har frarådet alternativ Midt og alternativ Øst. De viste nye illustrasjoner av kulvertalternativet i Vest og hvordan det kan ta seg ut fra ulike siktpunkter langs Strandgata og fra Koigen. Illustrasjonene kan du se på Jernbaneverkets nettsider.

Per Øivind Sandberg kåserte om jernbaneutbygging i historisk sammenheng. Han fortalte om prosessene og enkeltpersoner betydning for at banen ble liggende der den ligger i dag, ved Mjøsa i Hamar - ikke midt gjennom byen og ikke på Gjøviksiden av Mjøsa.

Til slutt ble fem av de sentrale politikerne i Hamar utfordret av møteleder Peter Butenschøn på om de mente grunnlaget for beslutning er godt nok, hva de så som de viktigste målene for byutvikling i Hamar og om de så noen mulighet for å komme til enighet om jernbanesaken lokalt. Politikernes svar viste at det er en vilje til å jobbe samstemt på tvers av partiene.

Både Jernbaneverket og kommunen oppfordret til å benytte anledningen til å sende høringsuttalelse om kommunedelplanen innen 16. september.