Om tjenesten
Kort beskrivelse Elever fra kommunene Hamar, Løten, Ringsaker og Stange kan etter søknad til de berørte kommuner gis anledning til å få gå i grunnskolen i nabokommunen. Følgende forutsetninger gjelder:

1. Når eleven har vært bosatt i en kommune og begynt på skole der, kan eleven få fullføre skoleåret ved denne skolen selv om han/hun flytter til en nabokommune. Det kreves refusjon for grunnskolesats ved skolebytte der eleven bytter skole i høsthalvåret. I tilfeller hvor eleven bytter skole i vårhalvåret kreves ikke refusjon for den resterende tiden eleven skal gå på skolen inneværende skoleår. Skyssutgifter vil normalt ikke bli dekket.

2. Eleven kan – etter fornyet søknad til de berørte kommuner – gis anledning til fortsatt skolegang ved samme skole i sin tidligere hjemkommune ut det skoletrinnet (barne-/ungdomstrinnet) han/hun gikk på da flyttingen skjedde. Hjemkommunen dekker grunnskolesatsen, og eventuelle tilleggsressurser dersom eleven trenger spesialundervisning eller særskilt språkopplæring etter tilråding og søknad. Skyssutgifter vil normalt ikke bli dekket. Ved skifte fra barneskole til ungdomsskole forutsettes det at eleven føres over til sin nye bostedskommune.

3. I særskilte tilfeller kan andre elever (for eksempel elever som bor i grenseområder mellom to kommuner) – etter søknad til de berørte kommuner – få gå på skole i nabokommunen. Hjemkommunen dekker grunnskolesatsen. I tillegg dekker hjemkommunen eventuelle tilleggsressurser til spesialundervisning og særskilt språkopplæring på samme måte som under punkt 2. Skyssutgifter vil normalt ikke bli dekket.

4. Søknad om skolegang i nabokommune må godkjennes av begge de berørte kommuner. Slik søknad kan ikke påregnes innvilget dersom dette kan medføre konsekvenser for gruppedelingen. Søknad sendes til den kommunen hvor eleven er registrert som hjemmehørende. Hjemkommunen gir sin uttalelse og sender søknaden videre til den andre kommunen for endelig avgjørelse.

5. Avtalen gjøres gjeldende for nye elever fra 1. august 2016 og kan sies opp av den enkelte kommune med 6 måneders varsel, men gjelder likevel for de elever som har fått innvilget søknad ut det tidsrom søknaden gjaldt.

6. For elever fra andre kommuner med tidligere vedtak hvor det er tatt forbehold om revidering av denne avtalen, vil betalingssatser etter ny avtale gjelde når avtalen trår i kraft.

7. Det er til enhver tid gjeldende grunnskolesats for den enkelte kommune som skal benyttes ved refusjoner.

8. Fosterhjemsplasserte elever omfattes ikke av avtalen.

9. Avtalen tas opp til revisjon i 2020.
Andre opplysninger
Dato oppdatert 2016-11-01